Pressemeddelelse: Storbritanniens planer om permanent lukning for tobisfiskeri truer Danmarks fiskerisektor

2024.1.31

PRESSEMEDDELSE: Den 31. januar meddelte Storbritanniens regering, at tobisfiskeriet i de engelske farvande vil blive permanent lukket fra april 2024. Beslutningen strider imod samarbejdsaftalen mellem EU og UK, mangler videnskabeligt belæg og vil medføre betydelige konsekvenser for fiskeri- og forarbejdningssektoren i Danmark og EU. Vi opfordrer kraftigt den danske regering og EU til at arbejde konsekvent imod denne beslutning.

Den 31. januar meddelte Storbritanniens regering, at tobisfiskeriet i de engelske farvande vil blive totalt og permanent lukket fra april 2024. Beslutningen er resultatet af en offentlig høring, hvor Marine Ingredients Denmark og andre organisationer har opponeret kraftigt mod lukningen, som strider imod den samarbejdsaftale, som blev indgået i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.

Begrundelsen for den permanente lukning af tobisfiskeriet fra april 2024 angives som tobisens rolle som fødekilde for havfugle og havpattedyr. Marine Ingredients Denmark har gentagne gange påpeget, at alle videnskabelige evalueringer af tobisfiskeriet ikke viser varige miljømæssige effekter i havmiljøet.

Forslaget adskiller sig fra de videnskabelige anbefalinger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), som i årtier har dannet grundlag for fastsættelse af fiskerimuligheder i de europæiske farvande, herunder også for tobis, og bryder med den etablerede biologiske rådgivning. I et samarbejde mellem DTU Aqua og internationale forskere er konklusionen endvidere, at tobisbestandens størrelse ikke væsentligt påvirker andre fiskebestande, havpattedyr eller havfugle. Der er derfor ingen videnskabelig begrundelse for, at en permanent lukning af tobisfiskeriet i de engelske farvande fra april 2024 specifikt gavner natur- og havmiljøet.

Storbritanniens regeringsbeslutning om at indføre en permanent lukning af tobisfiskeriet fra april 2024 er problematisk. Danske fiskere har betalt en høj pris for adgangen til at fiske i britisk farvand som en del af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien. Storbritanniens ønske om at forbyde tobisfiskeri går imod denne aftale og påvirker især Danmark, da Storbritannien i meget begrænset omfang selv fisker efter tobis.

Fiskeriet efter tobis i britisk farvand har har siden 2015 dannet grundlaget for en eksport på i alt 2,7 milliarder kroner i form af fiskeolie og fiskemel. Fabrikker, der producerer disse produkter, modtager årligt omkring 100.000 tons tobis fra området. Uden disse råvarer risikerer vi væsentlige økonomiske konsekvenser for hele fiskeriindustrien og værdikæden.

Fiskemel og fiskeolie er afgørende ingredienser i akvakulturen, og tobis fra britisk farvand bidrog i 2023 direkte til produktionen af 120.000 tons opdrættede fisk, herunder lakseopdræt i Skotland. Storbritannien er en af de største importører af fiskemel og fiskeolie fra EU. Et fald i produktionen af disse produkter vil derfor også påvirke både Storbritannien og Skotland økonomisk.

En permanent lukning af tobisfiskeriet fra april 2024 mangler ikke kun videnskabelig støtte, men går også imod samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien. Konsekvenserne vil være betydelige i hele værdikæden fra fangst til foder til fødevarer, på tværs af Danmark, EU og Storbritannien. Marine Ingredients Denmark opfordrer kraftigt den danske regering og EU til prompte at handle imod en lukning af fiskeriet og sikre overholdelse af samarbejdsaftalen med Storbritannien.

Se meddelelse fra Storbritanniens regering her.

Find flere artikler om emnet fra Marine Ingredients Denmark her.

Exploring the ramifications of the potential Doggerbank closure: MIDs article appears in the international aquafeed magazine

2024.1.26

The UK’s proposal to potentially restrict EU fishing access to the Dogger Bank, primarily targeting Sandeel harvesting, is poised to have ripple effects on the EU fishing sector, with implications reaching into the aquafeed and salmon industries. Motivated by a conservation objective for the marine ecosystem, this proposal is expected to significantly strain European aquaculture, exacerbating challenges within the global food security landscape. Our recently published article in the  International aquafeed magazine. Describes the potential closure’s impacts, discusses its relevance for conservation and exploring broader implications for the European feed industry and food security.

The EU’s response to the British consultation on spatial management closures underscores the significance of a science-driven and proportionate approach in Sandeel fisheries management. The existing management framework relies on scientific guidance from the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), a key contributor of scientific advice for EU fisheries. This approach has additional support through environmental certifications such as the Marine Stewardship Council (MSC) and MarinTrust. Both certifications have previously endorsed the Sandeel industry, ensuring environmentally sustainable operations with minimal ecological impact. ICES, MSC, and MarinTrust collectively stress the necessity of precautionary measures in Sandeel fishing, advocating for catch quotas based not only on maximum sustainable yield but also on modeling to protect the broader ecosystem.

For further details, you can access the full article here. 

MID påpeger igen uretfærdighed i gebyropkrævning hos Fødevarestyrelsen – vores høringssvar til betalingsbekendtgørelsen

2024.1.15

Marine Ingredients Denmark har den 15. januar fremsendt høringssvar til Fødevarestyrelsens høring om ny betalingsbekendtgørelse (bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.m.).

Marine Ingredients Denmark påpeger atter den åbenlyse forskelsbehandling der ligger i, at en række meget væsentlige foderprodukter såsom korn af byg, hvede, havre, rug og triticale helt er undtaget mængdeafgiften, hvorved regningen skubbes over på de resterende aktører. Derved betaler de danske producenter af fiskemel og fiskeolie en uforholdsmæssig stor del af mængdeafgiften. Da indtægten fra mængdeafgiften dækker 80% af Fødevarestyrelsens kontroludgifter, betaler vores branche altså væsentlige kontroludgifter for andre brancher, hvilket selvsagt ikke er rimeligt.

Desuden beklager vi kraftigt den forventede stigning på 44% i gebyret fra den 1. februar 2024. En sådan stigning vil have negative økonomiske konsekvenser for vores producenter af fiskemel og fiskeolie.

Vi anmoder Fødevarestyrelsen om at offentliggøre omkostningsanalysen, der ligger til grund for gebyrstrukturen, og give indsigt i, hvad kammeradvokaten har udtalt, samt redegøre for, hvad indtægterne fra mængdeafgiften konkret dækker.

Marine Ingredients Denmark repræsenterer danske producenter af fiskemel og fiskeolie, der eksporterer årligt for omkring 4 milliarder kroner til lande over hele verden. Disse produkter er eftertragtede internationalt, både inden for og uden for EU. I 2022 importerede vi 88.500 ton og eksporterede 111.300 ton fiskemel og fiskeolie.

Fra 2021 til ultimo november 2023 har vores producenter haft omkostninger på op til 5 millioner kroner som følge af afgifter og gebyrer for kontrol. Gentagne gange har vi påpeget, at opkrævningen af mængdeafgiften er uretfærdig, da denne afgift, der er knyttet til produktion og eksport, ikke står i forhold til den kontrolbyrde, vores industri udgør.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til bekendtgørelsen om betaling for kontrol

MID har indsendt høringssvar til Skatteministeriets forslag vedrørende spildevandsafgift

2024.1.11

Marine Ingredients Denmark har den 11. januar 2024 fremsendt høringssvar til Skatteministeriets høring over forslag til lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love.

Skatteministeriet foreslår, at man ophæver godtgørelsesordningen for spildevandsafgiften. Virksomheder kan få godtgjort 80 pct. af den del af afgiften, når mindst 80 pct. af afgiften kan henføres til forarbejdningen af fisk. Godtgørelsesordningen består således i en afgiftslempelse for virksomheder med særligt spildevandstunge produktioner. Baggrunden for forslaget er at afskaffe godtgørelsesordningen på spildevandsområdet for at øge incitamentet til at mindske udledningen af spildevand og sikre overensstemmelse med EU-retten.

For de danske fiskemels- og fiskeolieproducenter vil en ophævelse af godtgørelsesordningen medføre økonomiske konsekvenser for mere end 3 mio. kr. årligt.

Marine Ingredients Denmark er således ikke enige i ministeriets vurdering af, at spildevandsafgiften udgør en forholdsvist begrænset økonomisk belastning for de virksomheder, der er omfattet af godtgørelsesordningen, og at det økonomiske incitament til at begrænse udledningen af spildevand derved svækkes.

Marine Ingredients Denmark anbefaler, at ministeriet genvurdere de økonomiske konsekvenser ved forslaget for virksomheder, der er omfattet af godtgørelsesordningen.

Marine Ingredients Denmark vil derudover også gøre opmærksom på, at ophævelsen af godtgørelsesordningen samlet set vil påvirke virksomhedernes konkurrenceevne negativt. Nye tiltag såsom omtalte forslag, Grøn Skattereform, krav om bæredygtighedsrapportering mm. svækker de danske producenters konkurrenceevne.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til forslag om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love

Landingsværdien for fisk til produktion af fiskemel og fiskeolie rundede en milliard kr i 2023

2024.1.5

De danske fiskemelsfabrikker har en yderst vigtig rolle for dansk fiskeri og fabrikkerne har i 2023 sikret særdeles gode afregningspriser til de danske fiskere.

Danske fiskere landede nemlig fisk til produktion af fiskemel og fiskeolie til en værdi af over en milliard kroner i løbet af året. Det er en markant forøgelse sammenlignet med det foregående år, hvor værdien af landede proteinfisk lå på omkring 600 millioner kroner.

I løbet af 2023 blev der landet 340.000 tons danskfangede proteinfisk. Tidligere år har set højere mængder, såsom de godt 600.000 tons i 2017 og de godt 500.000 tons i 2020. Dog var fabrikkernes afregningspriserne historisk høje i 2023, hvilket resulterede i en øget værdi for fiskerne sammenlignet med både 2017 og 2020.

De fisk, der anvendes til produktion af fiskemel og fiskeolie, er små, benede og olieholdige arter såsom tobis, blåhvilling og sperling. Disse fisk har ikke umiddelbart en værdi som spisefisk, men deres høje proteinindhold, omega-3-fedtsyrer og andre essentielle næringsstoffer er afgørende i marine ingredienser som fiskemel og fiskeolie, som er foderingredienser af høj kvalitet.

Proteinfisk udgør en væsentlig del af værdikæden fra fangst til produktion af foder, der igen bruges i produktionen af sunde fødevarer. Deres bidrag med højt proteinindhold, omega-3 og andre essentielle næringsstoffer er afgørende for at understøtte akvakultur og sunde fødevarer.

Læs artiklen fra Fiskeritidende her.

Ny version af Code of Conduct understreger branchens ansvarlighed og samarbejde

2024.1.3

Marine Ingredients Denmark opdaterer sin Code of Conduct for håndtering af vejning og krav om artskontrol ved landinger og leverancer til de danske fiskemel- og fiskeolieproducenter. Vores Code of Conduct understreger branchens fokus på ansvarlighed, bæredygtighed og samarbejde og sikrer både effektiv rapportering og et tættere samarbejde med myndigheder og forskningsmiljøet.

Den seneste version af Code of Conduct præciserer kravene til de akkrediterede tredjepartsinspektionsvirksomheder. Disse virksomheder udfører vigtige opgaver såsom prøvetagning, artskontrol og vejning for fabrikkerne. For medlemmerne af MID indebærer opdateringen af retningslinjerne en mere detaljeret procesbeskrivelse, der sigter mod at sikre en mere ensartet og effektiv rapportering.

Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark: “Den danske produktion stræber efter at være en pioner inden for sporbarhed, bæredygtighed og gennemsigtighed. Vi lægger stor vægt på at sætte høje standarder for vores tredjepartspartnere, der har været essentielle i revisionsprocessen. Effektiv rapportering, nøjagtig dataindsamling og et forstærket samarbejde med offentlige myndigheder og forskere er afgørende for vores fremtidige kurs.

Ensartet Rapportering og Registrering

MID’s medlemmer lægger vægt på ensartet rapportering og ønsker, at inspektionsvirksomhederne udarbejder standardiserede rapporteringsblanketter. Disse blanketter skal gøre det nemmere for alle involverede parter at genkende og forstå indholdet, uanset hvor landingen finder sted. Registrering af eventuelle bifangster fra danske fartøjer udvides til at omfatte antal styk pr. art. Endvidere skal det endelige landingsopgørelse for danske fartøjer inkludere det aktuelle logbogsbladsnummer for den pågældende last.

Kontrol og Samarbejde

For at sikre overholdelse af rapporteringskravene og fremme samarbejdet med myndighederne ønsker MID’s medlemmer, at prøveudtagning, artssortering og processen fra losning til vejning videoovervåges. Dette skal ske med skjult realtidsadgang for Fiskerikontrollen, som også skal have indflydelse på placering og antal overvågningskameraer.

Ny Fokus på Forskningspartnerskab

En ny tilføjelse til den opdaterede Code of Conduct er, at fiskeprøver taget af danske fartøjer til brug for DTU (Danmarks Tekniske Universitet) nu håndteres af tredjepartsvirksomhederne. Dette skridt sigter mod at sikre, at forskningsmiljøet altid har adgang til de fornødne fiskeprøver.

Ensartede Betingelser for Norske Fartøjer

Herudover ligestilles norske fartøjer nu med danske ved landinger af pelagiske fisk til produktion af fiskemel og fiskeolie i Danmark. Læs mere her.

Find den nye MID Code of Conduct version 3 her

Den nye Code of Conduct kan tilgås her: MID – Code of Conduct V3

Kontakt venligst Marine Ingredients Denmark for de tilhørende bilag.