Advancing Pelagic Science and Sustainable Fisheries: Highlights from the first Danish Pelagic Conference 2023

2023.12.21

On December 18th, the Danish Pelagic Producers Organization successfully hosted its inaugural pelagic conference, an event dedicated to showcasing  advancements in pelagic science, research, and the commitment to achieving 100% documented fisheries in Denmark. The program encompassed a diverse array of engaging lectures, presentations, and discussions, drawing together perspectives from PhD students, gear specialists, NGOs, and eDNA experts united in their mission to advocate for responsible utilization of our ocean resources.

Dr. James Hinchcliffe, our biologist, delivered a presentation focusing on the strategic importance of marine ingredients in aquaculture. Describing his research experiences, he discussed the challenges associated with replacing fishmeal in formulated aquafeeds. The presentation focused on the nutritional richness of fishmeal and how its substitution can introduce limitations in formulation flexibility, posing inherent challenges in producing high-quality feeds for aquatic species. James also discussed the complexities of developing alternative ingredients, drawing from his own experiences. Achieving the delicate balance necessary for optimal growth and health of aquatic organisms, he highlighted the multifaceted challenges which become inherent in this process when you evaluate the characteristic changes that can occur 1 by 1.

Addressing the formidable challenge of fishmeal replacement, Dr. Hinchcliffe advocated for a strategic approach rather than relying on a singular raw material to challenge the “golden standard” set by fishmeal. By tapping into a diverse pool of “imperfect” sources, Dr. Hinchcliffe highlighted the potential to fully realize the strategic value of marine ingredients. This involves leveraging their superior nutritional quality to provide specific nutrients that are challenging to replace, thereby embracing a holistic strategy for the sustainable advancement of feeds in aquaculture.

Food Nation podcast: Stewards of wild seafood

2023.12.21

Denmark has always been a country of fishermen. But today most of the wild fish catch is exported all over the world. So what can a leading seafood nation do to balance the growing demand for seafood with the need to protect the marine eco-balance?

Dive into the depths of Denmark’s seafood sector and discover how Denmark, a thriving hub in fisheries and aquaculture, tackles the challenge of balancing an increasing global seafood demand while protecting the marine eco-balance.

In this episode of the Food Nation podcast, FF Skagen shares its story, alongside Royal Greenland and Scandic Pelagic.

The list here .

 

Fiskerikommissionen afleverer anbefalinger om fremtidens fiskeri

2023.12.20

Den 20. december 2023 præsenterede Fiskerikommissionen sine anbefalinger til fremtidens fiskeri. Som en del af følgegruppen har Marine Ingredients Denmark bidraget til udformningen af disse anbefalinger. Vi byder anbefalingerne velkommen og ser frem til det kommende arbejde.

Den 20. december 2023 præsenterede Fiskerikommissionen sine anbefalinger om fremtidens fiskeri. Marine Ingredients Denmark har været en del af følgegruppen siden Kommissionens etablering og har bidraget med input til disse anbefalingerne.

Direktør for Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk, siger om anbefalingerne: “Dette er banebrydende, da det er den første sammenhængende anbefaling af sin art for det danske fiskerierhverv. Der er gjort et grundigt arbejde og vi hilser anbefalingerne velkommen, da de vil bidrage til at sikre en mere bæredygtig og konkurrencedygtig retning for fremtidens fiskeri. Vi ser frem til det kommende arbejde og til at undersøge anbefalingerne nærmere”.

Fiskeforarbejdningssektoren – en vigtig aktør

Som repræsentanter for de danske fiskemel- og fiskeolieproducenter, er vi tilfredse med, at rapporten også adresserer forarbejdningssektoren og dens udfordringer. Danmark har en betydelig fiskeforarbejdningssektor og i 2022 udgjorde værdien af eksporten af fisk, fiskeprodukter samt fiskemel og -olie 34 milliarder kroner og Danmark har den største euopæiske produktion af fiskemel og fiskeolie.

Mange af udfordringerne i forarbejdningssektoren er direkte forbundet med fangstsektorens udfordringer, da en stabil tilgang af råvarer er afgørende for sektorens fremtid. Ændringer i ressourcemønstret som følge af økosystemændringer eller begrænset adgang til havene kan få direkte konsekvenser for sektorens fremtidige eksistens.

Sektoren er også energikrævende, og det vil kræve betydelige investeringer at omlægge produktionen til mindre energikrævende former. En af udfordringerne har været, at sektoren ikke har haft adgang til midler til energirenovering fra Erhvervspuljen under Energistyrelsen, lg vi er glade for, at Fiskerikommissionen specifikt adresserer denne diskriminiation af de store fiskeforarbejdningsvirksomheder. Det fremhæves også, at der er behov for energiinfrastruktur i havneområderne for at sikre tilstrækkelig adgang til vedvarende energi og understøtte en overgang til alternative energiformer.

Fiskeriet og fiskeforarbejdningen kræver helhedsorienterede løsninger

Fiskerikommissionens rapport beskriver en række udfordringer og løsningsmuligheder, som også berører de danske producenter af fiskemel og fiskeolie. Vi værdsætter bl.a.  at Fiskerikommissionen har identificeret håndteringen af sæler og skarver som en konkret anbefaling. Vi har tidligere påpeget denne problematik, som påvirker fiskeriet og bestandene.

Desuden glæder vi os over, at Fiskerikommissionen har valgt at fokusere på en indsats for miljøfarlige stoffer, der påvirker både fiskeriet og forarbejdningssektoren. De danske farvande lider under påvirkningen af miljøfarlige stoffer i betydeligt omfang og konsekvenserne for havets organismer og fiskebestande er ikke tilstrækkeligt belyst. Der bør derfor gøres en maksimal indsats for at reducere udledningerne af disse miljøfarlige stoffer.

Marine Ingredients Denmark takker Fiskerikommissionen og følgegruppen for det gode samarbejde, og ser frem til det videre arbejde med anbefalingerne.

Læs mere her og find rapporten her.

 

Fiskerikommissionens anbefalinger til fremtidens fiskeri

 • Anbefaling 1: Gennemgribende reform af EU’s fælles fiskeripolitik og andre EU-regler
 • Anbefaling 2: Etablering af et Havråd
 • Anbefaling 3: Forenkling af ejerskabsregler i fiskeriet
 • Anbefaling 4: Øget selvforvaltning i dansk fiskeri
 • Anbefaling 5: Brugerbetaling for biologisk rådgivning og kontrol af fiskeriet
 • Anbefaling 6: Klarhed om fordelingen af ressourcerenten i dansk fiskeri og mulig betaling for brugsretten til den fælles fiskeressource.
 • Anbefaling 7: Styrkelse af det statskontrollerede mærke Naturskånsom
 • Anbefaling 8: Styrkelse af hjemmemarkedet og en stærkere profilering af dansk fisk
 • Anbefaling 9: Fiskeriet som drivkraft for aktivitet i fiskeriafhængige lokalområder
 • Anbefaling 10: Håndtering af sæl og skarv
 • Anbefaling 11: Implementering af en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang
 • Anbefaling 12: Arealrelateret fiskeriregulering
 • Anbefaling 13: Reduktion af eksterne presfaktorer
 • Anbefaling 14: Støttepulje til energieffektivisering og grøn omstilling af eksisterende og nye fartøjer
 • Anbefaling 15: Demonstrationsprojekt: Fremtidens klimaneutrale fiskefartøj
 • Anbefaling 16: Nybyggede fartøjer forberedes til overgang til andre grønne drivmidler
 • Anbefaling 17: Fortsat forøgelse af CO2-afgiften efter 2030
 • Anbefaling 18: Anbefalinger om kystfiskerordningen
 • Anbefaling 19: Anbefalinger om trawlfri zone i Bælthavet

MID har indsendt høringssvar til havstrategiens indsatsprogrammer

2023.12.20

Marine Ingredients Denmark har den 20. december fremsendt høringssvar til Miljøministeriets høring over havstrategiens indsatsprogram og beskyttede havstrategiområder.

Marine Ingredients Denmark er som en integreret del af fiskeriets værdikæde helt afhængige af et sundt havmiljø, og vi ser positivt på mange af de indsatsprogrammer, der fremgår af Miljøministeriets udkast til havstrategiens indsatsprogram.

Havstrategiens indsatsprogram præsenterer de nationale initiativer, der har en direkte eller indirekte positiv effekt på havmiljøet og myndighederne er i deres forvaltning bundet af indsatsprogrammet. Det er vores opfattelse, at der er behov for en målrettet indsats for at forbedre havmiljøet, som desværre er negativt påvirket af en lang række presfaktorer.

En væsentlig udfordring for havet er udledningen af miljøfarlige stoffer. Vi anbefaler, at der udarbejdes målrettede indsatsprogrammer, der kan mindske udledningen af miljøfarlige stoffer til havet. Ikke mindst PFAS, der påvirker fiskeforarbejdningsvirksomhederne negativt. Det er vores opfattelse, at indsatsprogrammer rettet mod udledning af miljøfarlige stoffer, herunder særligt PFAS, i havet vil bidrage til Miljømål 8 om Miljøfarlige stoffer.

Marine Ingredients Denmark påpeger også, at der er brug for væsentlige indsatser for at nedbringe udledningen af kvælstof, der påvirker det danske havmiljø negativt. Jf. udkast til indsatsprogrammet, udgør landbruget ca. 70 % af kvælstoftilførslen. Vi er overvejende positive overfor indsatsprogrammet DK-HSII-31: ”Vandområdeplaner 2021-2027 (VP3) samt aftale om grøn omstilling af dansk landbrug”, hvor den seneste opgørelse af indsatsbehovet viser, at udledningen skal nedbringes med ca. 13.000 ton kvælstof årligt. I ministeriets Vandområdeplaner 2021-2027 (VP3) er det angivet, at den samlede landbaserede tilførsel af kvælstof til alle kystvande i Danmark, var omkring 56.300 ton om året i perioden 2016-2018. I 2024 skal der træffes beslutning om, hvordan de resterende tons kvælstof skal reduceres, og hvordan der skal håndteres behovet for fosforindgreb. Marine Ingredients Denmark anbefaler en øget indsats for at mindske denne udledning og imødekomme udfordringen med fosfor. Vi foreslår desuden, at ministeriet bør genoverveje, om en reduktion på 13.000 ton kvælstof er tilstrækkelig, når man sammenligner med perioden 2016-2018, hvor udledningen lå på ca. 56.300 ton kvælstof.

Det er positivt, at Miljøministeriet vil beskytte havmiljøet med udpegning af beskyttede områder fx ved indsatsprogram DK-HSII-2: ”Udpegning og forvaltning af strengt beskyttede havområder”. Marine Ingredients Denmark foreslår, at der bør arbejdes på at opnå sameksistens i de strengt beskyttede områder for at sikre fortsat plads til fiskeriet. En begrænsning af fiskeriet vil få erhvervsøkonomiske konsekvenser både for det primære fiskeri og følgevirksomheder såsom fiskeforarbejdningsvirksomhederne. Marine Ingredients Denmark anbefaler i stedet, at Miljøministeriet bør tage udgangspunkt i den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) ift. anbefalinger til fiskeriet.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til havstrategiens indsatsprogrammer

Ny strategi for grønne proteiner til dyr og mennesker

2023.12.11

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri offentliggjorde den 8. december regeringens plan for grønne proteiner til både dyr og mennesker. Målet er, at Danmark i 2030 skal producere flere kvalitetsrige grønne proteiner til både foder og fødevarer for at støtte regeringens vision.

Øget produktion af grønne proteiner skal mindske vores behov for importeret foder som soja og samtidig støtte skiftet mod en mere plantebaseret fødevaresektor. Der er en stigende global efterspørgsel efter proteinkilder, hvilket kan være en fordel for danske virksomheder.

Marine Ingredients Denmark ser positivt på regeringens fokus på udvikling af proteiner og nye proteinkilder, der kan bruges i både foder og fødevarer. Denne udvikling skaber ikke kun arbejdspladser, men imødekommer også den voksende globale efterspørgsel efter sunde fødevarer.

Strategien fremhæver marine ingredienser som tang og muslinger, hvilket Marine Ingredients Denmark glæder sig over. Et større fokus på akvakultur kan bidrage til bæredygtige fødevaresystemer, som også anbefales af FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

Inden for akvakultur er fiskemel og fiskeolie særligt vigtige marine ingredienser. En undersøgelse fra FAO viser, at omkring 75 % af verdens fiskemel og fiskeolie anvendes til akvakultur på grund af det høje proteinindhold og essentielle omega-3 fedtsyrer.

Selvom der forskes betydeligt i at udvikle alternative foderingredienser, forbliver fiskemel og fiskeolie blandt de mest næringsrige og letfordøjelige ingredienser for opdrættede fisk ifølge undersøgelsen. Tilgængeligheden af alternativer er stadig begrænset, hvilket indikerer forventet øget efterspørgsel af fiskemel og fiskeolie i det kommende årti.

Marine Ingredients Denmark støtter også regeringens fokus på anvendelsen af rester og sidestrømme til proteinkilder. Danske fiskemel- og fiskeolieproducenter har stor erfaring med at bruge rest og sidestrømme fra konsumfiskeindustrien, hvor de udgør omkring 40 % af råmaterialerne. Anvendelsen af rest og sidestrømme er derfor vigtige for at opnå en cirkulær økonomi og effektiv ressourceanvendelse.

Endelig er det værd at bemærke, at forskellige proteinkilder har forskellige klimapåvirkninger. Data fra GFLI Databasen fra juli 2019 viser, at danske producenter kun udleder hhv. 1,2 og 1,3 kg CO2 for hvert kg fiskemel og fiskeolie. Dette er markant lavere end andre bredt tilgængelige ingredienser som sojamel og sojaolie (hhv. 4 og 5,1 udledt kg CO2 pr. kg produktion) samt rapsmel og rapsolie (hhv. 1,2 og 2,1 udledt kg CO2 pr. kg produktion).

Læs hele strategien her: Strategi for grønne proteiner

MID har indsendt høringssvar til ny betalingsbekendtgørelse

2023.12.5

Marine Ingredients Denmark har den 5. december fremsendt høringssvar til Fødevarestyrelsens høring om ny betalingsbekendtgørelse (bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer,
foder og levende dyr m.m.).

Vi har gentagne gange påpeget den uretfærdighed, der er forbundet med opkrævningen af mængdeafgiften. Denne afgift, som er direkte relateret til volumen og eksportaktivitet, står på ingen måde ikke i forhold til den kontrolmæssige byrde, vores branche står over for. I perioden januar 2021 til og med november 2023 har de to danske fiskemelsproducenter samlet haft omkostninger for op imod 5 mio. kr. som følge af afgifter og gebyrer for kontrollen.

I et svar til os fra Fødevarestyrelsen af 3. juli 2017 (j.nr. 2017-32-420-00057) fremgår det, at fiskemel er afgiftsmæssigt ligestillet med andre fodermidler, der indgår i til foderblandinger til fisk. De danske fiskemels- og fiskeolieproducenter er derfor pålagt mængdeafgift, jf. udkastet til bekendtgørelsens § 55 stk. 3. Visse foderprodukter er dog fritaget, jf. udkastet til bekendtgørelsens § 55 stk. 4.

På den baggrund oplever Marine Ingredients Denmarks branche fortsat ulighed og diskrimination, eftersom visse typer foderprodukter – såsom korn af byg, hvede, havre, rug og triticale og forarbejdede produkter heraf, samt ferske og frosne animalske biprodukter som f.eks. kød, blod og afskær, jf. udkastet til bekendtgørelsens § 55 stk. 4 – er fuldstændigt undtaget fra mængdeafgiften ifølge betalingsbekendtgørelsen. Dette til trods for, at kontroludgifterne fortrinsvist relaterer sig til disse fodertyper og -virksomheder.

Som det også fremgår af svar til os fra Fødevarestyrelsen af 3. juli 2017, fastsætter Kontrolforordningen (EF nr. 882/2004) artikel 26, et generelt princip om, at medlemsstaterne selv kan vælge finansieringsformen for offentlige kontroller. Vi stiller derfor endnu spørgsmål til Fødevarestyrelsens beslutning om at afgiftsfritage visse typer foderprodukter for derved at vælte en uforholdsmæssig stor belastning over på producenter af de øvrige foderprodukter. Det svarer på ingen måde til den kontrolindsats, der er knyttet til branchen.

Marine Ingredients Denmark udtrykker alvorlig bekymring over, at de danske fiskemels- og fiskeolieproducenter bærer en uforholdsmæssig stor del af mængdeafgiften, hvilket placerer vores branche i en særdeles ugunstig konkurrencesituation. Marine Ingredients Denmark er især opmærksom på den forventede stigning i gebyret fra 1. januar 2024.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til bekendtgørelsen om betaling for kontrol