Pressemeddelelse: Storbritannien bryder med brexitaftale og ødelægger lovende tobissæson

2024.2.29

I dag fremlagde Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) de videnskabelige anbefalinger til fastsættelse af fiskekvoterne for tobis. Selvom anbefalingerne lover godt for fiskeriet, kommer Storbritannien – stik imod Brexit-aftalen – til at ødelægge fiskeriet efter tobis. Storbritannien har varslet total lukning af fiskepladserne i britisk farvand, hvor op til 75% af fiskeriet normalt foregår. Situationen er uacceptabel og meget alvorlig lyder det fra fiskerierhvervet og fiskemelsindustrien.

I dag har biologerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd overbragt en god nyhed til den danske fiskerisektor. Bestanden af tobis er velforvaltet. Der er videnskabeligt grundlag for et bæredygtig fiskeri på rundt regnet 167.000 tons tobis. Fiskeriet har en samlet værdi på mere end 500 mio. kr. i 2024. Fiskeriet efter tobis er derfor af afgørende betydning for økonomien og beskæftigelsen i de fiskeriafhængige kommuner i Nord- og Vestjylland.

Forvaltningen af tobis er økosystembaseret. Det vil sige kvoteanbefalingerne tager særlige hensyn til de fisk, fugle og havpattedyr, som er afhængige af tobis som fødegrundlag. Hvis der er tobis tilovers, kan fiskerne bæredygtigt høste på det overskud. Og her vurderer eksperterne, at der er et overskud på 167.000 tons, som de danske fiskere kan fange.

Alligevel er den samlede fiskerisektor meget bekymrede for den kommende tobissæson. For Storbritannien har, til trods for, at de danske fiskere har betalt dyrt for at få lov at fiske i britisk farvand i forbindelse med Brexit og til trods for, at tobisbestanden har det godt, besluttet at forbyde fiskeri efter tobis i britisk farvand. Det er en skandale og en ydmygelse af EU, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

Tobisbestanden har det godt. Fiskeriet er bæredygtigt. Vi har betalt dyrt for at få lov at fiske i britisk farvand. Derfor er det under al kritik, at Storbritannien driver gæk med EU og fra den ene dag til den anden forbyder fiskeriet efter tobis. Det er en ydmygelse af EU og et stort slag imod dansk fiskeri, som kommer til at kunne mærkes i de danske havne, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Konkret skal langt størstedelen af den samlede kvote fanges i det, der hedder område 1, hvor anbefalingen er på 130.000 tons tobis, der har en værdi på små 400 millioner for de danske fiskere. Derfor er sagen meget alvorlig.

Storbritanniens lukning af tobisfiskeriet er besluttet i en proces fri for uafhængig videnskabelig rådgivning og proportionalitet. Beslutningen er klokkeklart i strid med den Brexitaftale man indgik 24. december 2020. Der hvor jeg kommer fra, der er en aftale en aftale. Hvis man bryder en aftale, så har det konsekvenser.

Storbritannien fik med Brexit privilegeret adgang til EU’s fri marked, vi købte os til fiskeadgang. Hvis adgangen til at fiske uretmæssigt forsvinder for os, så må adgangen til det fri marked forsvinde for UK. Det princip blev etableret med Brexitaftalen og skal nu holdes i hævd. Ellers er aftalen værdiløs for os og resten af EU’s fiskere., siger Jens Schneider Rasmussen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Brexitaftalen skal overholdes

Det er ikke kun fiskeriet der rammes af, at Storbritannien har besluttet at forbyde tobisfiskeriet. Det får også konsekvenser for fiskeolie- og fiskemelsindustrien. Landingerne af tobis fra det britiske område er historisk vigtige og har dannet grundlag for en dansk eksport af fiskeolie og fiskemel på i alt 2,7 milliarder kroner siden 2015.

Derfor er det afgørende, at Storbritannien ikke får lov til at løbe fra den brexit-aftale, de har indgået med EU, der netop giver EU’s fiskere adgang til at fiske i britisk farvand.

– Det er dybt alvorligt hvis EU, og statslederne i EU, lader Storbritannien løbe fra deres aftale. Det er en meget kritisk situation. Der er tale om betydelige værdier for Danmark, og det er vores klare overbevisning, at der her er tale om brud på brexit-aftalens ordlyd om, at der skal tildeles gensidig adgang til fiskeri i parternes farvande. Derfor opfordrer vi fortsat til, at juraen i den britiske beslutning endevendes, siger Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark.

Storbritanniens beslutning om at forbyde fiskeriet efter tobis gælder fra 1. april i år. Præcis samtidig med, at de danske fiskere normalt vil påbegynde fiskeriet efter tobis.

Fakta

ICES’ rådgivning for tobisfiskeriet i 2024

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
132.315 tons 35.952 tons 0 0

Kilde: ICES

Yderligere information

Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, 51199537

Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, 61660978

Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark, 50477749

MID interviewet til SeafoodSource om Storbritanniens tobisforbud

2024.2.22

I SeafoodSources seneste nyheder deler Marine Ingredients Denmarks direktør, Anne Mette Bæk, synspunkter om Storbritanniens beslutning om at stoppe tobisfiskeriet i slutningen af marts 2024.

Beslutningen, som strider imod EU’s og UK’s samarbejdsaftale, diskuteres med fokus på konsekvenserne for fiskeri- og forarbejdningssektoren i både Danmark og EU. Marine Ingredients Denmark har gentagne gange opponeret imod denne beslutning og er nu interviewet til det internationale magasin, SeafoodSource.

Direktør Anne Mette Bæk kommenterer bl.a.: ”På trods af vores aktive deltagelse i offentlige høringer er vi skuffede over, at vores bekymringer ikke er blevet taget i betragtning. Der findes ingen videnskabelig begrundelse for en permanent lukning af tobisfiskeriet i engelske farvande fra slutningen af marts 2024.”

Læs hele artiklen fra SeafoodSource her (på engelsk).

Læs også Marine Ingredients Denmarks pressemeddelelse her.

MID er blevet medlem af Etisk Handels ‘Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur’

2024.2.20

Marine Ingredients Denmark er blevet medlem af Etisk Handel og ‘Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur’, som er et forpligtende partnerskab med den fælles mål at sikre havets dyre- og planteliv. Formålet er klart: at bevare det blå spisekammer til glæde og gavn for fremtidige generationer.

Som medlem af alliancen har vi udarbejdet fire konkrete handleplaner, der vil fungere som fundamentet for vores fælles indsats. Disse handleplaner adresserer centrale udfordringer og muligheder inden for bæredygtigt fiskeri og akvakultur.

For det første fokuserer vi på optimal udnyttelse af havets ressourcer. Dette indebærer at identificere og implementere metoder til at sikre en ansvarlig og effektiv udnyttelse af havets ressourcer.

For det andet arbejder vi målrettet med sporbarheden i vores leverandørkæder. Sporbarhedsstandarder og -procedurer sikrer, at produkterne kan spores tilbage til deres oprindelse, hvilket er afgørende for at sikre bæredygtighed og ansvarlighed.

For det tredje stræber vi efter at sikre en transparent værdikæde. Dette indebærer åbenhed og gennemsigtighed i vores forsyningskæder for at sikre, at bæredygtighed og sociale ansvarsstandarder overholdes på tværs af alle led.

Endelig prioriterer vi skabelsen af retfærdige arbejdsvilkår. Vi forpligter os til at sikre, at alle, der er involveret i vores aktiviteter, er sikret anstændige arbejdsvilkår og retfærdig behandling.

Disse handleplaner repræsenterer vores bidrag til alliancens overordnede vision om at sikre bæredygtige bestande af havets dyre- og planteliv. Vi ser frem til at samarbejde med andre medlemmer af alliancen for at opnå disse mål og bidrage positivt til vores havmiljø og samfundet som helhed.

Du kan læse Marine Ingredients Denmarks handleplan her: MID handlingsplan til Etisk Handel

Læs mere om alliancen her.

MID har indsendt høringssvar til havplanen

2024.2.5

Marine Ingredients Denmark har den 5. februar 2024 fremsendt høringssvar til Søfartsstyrelsens høring om havplanen.

Det danske havmiljø står over for udfordringer, primært fra landbaserede kilder som næringsstofudledninger fra landbrug og byer. For at bevare et sundt havmiljø, der gavner både miljøet og samfundet, er der behov for helhedsorienterede løsninger. Regulering og øget kontrol af eksterne påvirkninger, især udledninger fra landbruget, er afgørende for at imødegå disse udfordringer.

Marine Ingredients Denmark anbefaler, at havplanen tager hensyn til brugen af skaldyrsopdræt som et marint værktøj, der kan nedbringe kvælstofniveauer i havet.

Marine Ingredients Denmark bemærker også, at en styrket opmærksomhed på akvakultur kan bidrage til udviklingen af bæredygtige fødevaresystemer, et mål, der også er anbefalet af FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO. Inden for akvakultur udgør fiskemel og fiskeolie særligt betydningsfulde marine ingredienser. Ifølge en FAO-undersøgelse anvendes omkring 75 % af verdens fiskemel og fiskeolie i akvakultur på grund af deres høje proteinindhold og essentielle omega-3 fedtsyrer. Efterspørgslen forventes at stige i det kommende årti, da tilgængeligheden af alternative produkter stadig er begrænset.

Akvakultur er blandt de mest miljøvenlige produktionsformer inden for fødevareproduktion. Det har lavere miljøpåvirkning end kødproduktion og kræver færre ressourcer. FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anbefaler global vækst inden for akvakultur eftersom det er den mest bæredygtige løsning. Marine ingredienser som fiskemel og fiskeolie, brugt i opdrætsfoder, har et lavere CO2-aftryk end plantebaserede alternativer som soja og raps.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til Havplanen 2024

MID har indsendt høringssvar til forslag om uønskede stoffer

2024.2.5

Marine Ingredients Denmark har den 5. februar 2024 fremsendt høringssvar til Fødevarestyrelsens høring om uønskede stoffer.

Som repræsentant for danske producenter af fiskemel og fiskeolie ser vi optimistisk på muligheden for yderligere at mindske de uønskede stoffer i vores produkter og vi kan støtte en reduktion af grænseværdierne for dioxin og dl-PCB.

Marine Ingredients Denmark påpeger, at de danske producenter allerede har investeret i processer, der kan reducere dioxin-niveauer i fiskemel og fiskeolie. Teknologien til at reducere PCB- og dioxin-niveauer er således tilgængelig, men yderligere reduktioner kræver økonomiske investeringer, hvilket der fra myndighedernes side bør være en opmærksomhed på. Marine Ingredients Denmark vil ligeledes gøre styrelsen opmærksom på, at mere restriktive grænseværdier for dioxin vil kunne påvirke prissætningen af mere belastede råvarer, og således have økonomiske implikationer for såvel fiskeri og forarbejdningssektoren.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar Fødevarestyrelsens høring om forslag om uønskede stoffer