EU Kommissionens forslag til fiskekvoter i Østersøen i 2022

2021.8.26

EU Kommissionens har netop fremlagt sit forslag til fiskekvoter i Østersøen for 2022 – tidligere end forventet.

Forslagene kan læses nedenfor og en kvoteoversigt for de pelagiske fiskebestande er givet i figuren.

Læs EU Kommissionens forslag i linket: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:491:FIN

Pressemeddelelse: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4202

Q&A: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4222

Kvoter for sild og brisling i 2021 og 2022
(TAC = Total Allowable Catch)

I begrundelsen for kvoterådgivningen for brisling, skriver Kommissionen, at ICES rådgivningen giver mulighed for en stigning i kvoten. Kommissionen rådgiver imidlertid om forsigtighed og foreslår at opretholde TAC-niveauet uændret dvs. samme kvote i 2022 som i 2021. Det skyldes ifølge Kommissionen, at brisling og sild fanges i et blandet fiskeri, og at TAC for sild i den centrale Østersø skal reduceres markant i 2022. Desuden er brisling et byttedyr for torskebestanden, som ikke er i god stand i Østersøen.

Det er problematisk, at Kommissionen ikke følger den videnskabelige rådgivning. Der er ingen videnskabelige argumenter for ikke at følge rådgivningen på brisling og argumentet med at sikre fødegrundlaget for torsk er ikke videnskabeligt begrundet.

Forskning tyder på, at torskebestanden tværtimod kan ophjælpes ved et højt fiskeritryk på brislingebestanden – læs om de nye forskningsresultater på siden “Fiskeri på sild og brisling kan øge torskebestanden.

Corona – retningslinjer i fiskeriet

2021.8.24

MID står sammen med 3F, Danske Havne, Danish Seafood Associations, DPPO og DFPO bag en ny plakat med COVID-19 retningslinjer.

Corona påbud, billede

 

Ny rapport sammenfatter viden om tobis i den norske del af Nordsøen

2021.8.24

Rapporten opsummerer den eksisterende viden om havtobis (Ammodytes marinus), som er den dominerende tobis-art i Nordsøen og langs Norges kyst. Rapporten, der har den norske havforsker Esben Johnsen som første forfatter, kan læses her 

I følge havforsker Espen Johnsen er tobisen gået fra en dårlig til god status, i den sydlige del af den norske økonomiske zone i Nordsøen. I tobis-området længere mod nord, har tobisen ikke haft samme succes og den findes ikke i samme mængder her, som i syd, hverken langs kysten eller på bankerne »Albjørn-Lingbanken« og »Nordgyden« . Især på »Vikingbanken«, i det fjerne nord, har tobis haft ringe fremgang sammenlignet med tobis på bankerne i syd.

I 2011 indførte Norge en ny national forvaltning af tobis, efter år med en forholdsvis lille bestand af tobis. På det tidspunkt var den norske zone i Nordsøen opdelt i flere tobis-områder. Tobis-områderne fik i 2011 sine egne del-kvoter, og dele af områderne blev lukket for tobisfiskeri for at sikre, at der var tilstrækkeligt med gydemodne tobis tilbage på de forskellige sandbanker, efter at kvoten var fisket.  I følge rapporten har tiltagene i den nationale forvaltning af tobis generelt fungeret godt, dog med en stor undtagelse, nemlig Vikingbanken. Det kan der være flere grunde til, for eksempel er Vikingbanken langt mere belastet af petro-kemiske aktiviteter (olie og gas udvinding) end andre tobisområder i norsk farvand.

Det største ubesvarede spørgsmål er i hvilket omfang, de forskellige tobis-områder i Nordsøen udveksler æg, larver og fisk. I gode tobis-år er der også mange fisk kystnært, som forskerne ikke med sikkerhed ved, hvor kommer fra.

Sådan forvalter man tobis i Norge:

  • Havforskingsinstituttet giver kvote-råd for tobis i norsk økonomisk zone i Nordsøen.
  • Tobisen i norsk zone bliver forvaltet i fem områder, som igen er inddelt i underområder.
  • Èt underområde skal altid være lukket for fiskeri, for at undgå ned-fiskning.
  • Havforskerne giver et første kvote-råd omkring nytår, blandt andet baseret på et tobis-skrabetogt i december måned.
  • Senere på foråret efter et akustisk kortlægningstogt af tobisens udbredelse og mængde opdaterer havforskerne kvoterådet og den endelige størrelse på kvoten fastlægges i maj.

Læs mere om norsk områdeforvaltning af tobis her

Kilde: Havforskningsinstituttet