Ingrediensbranchen kan løse globale udfordringer

2019.12.20

Danmark vil styrke ingredienssektoren, og derfor etablerede regeringen sidste år et Vækstteam for ingredienser, som Marine Ingredients Denmark har været en del af. Fødevarestyrelsen opretter nu et dialogforum for ingredienser for at sikre en mere samlet og fokuseret indsats fra myndighedssiden overfor branchen. Danmark er globalt førende i netop ingrediensbranchen og herigennem kan Danmark være et forbillede for andre lande, når det kommer til at løse de globale fødevareudfordringer. Der er både samfunds- og sundhedsmæssige gevinster at hente i ingrediensbranchen for ikke at nævne de økonomiske og bæredygtighedsmæssige fordele. MID ser frem til at opleve deres arbejde og bidrager gerne til styrkelsen af sektoren.

 

Læs mere fra Fødevarestyrelsen her.

Fiskekvoterne for 2020 er nu besluttet

2019.12.20

Fiskerimulighederne for næste år er nu vedtaget i fiskeriaftaler og af EU’s fiskeriministre.

Vi har her samlet en kvoteoversigt for 2020 for de vigtigste pelagiske arter og bestande, som anvendes i produktion af fiskemel og fiskeolie.

Kvoteoversigten kan hentes her.

En oversigt over hovedresultater for fiskerimulighederne i 2020 kan hentes her.

Kvoterne for fangst af tobis i områderne 1-4 i Nordsøen besluttes af EUs fiskeriministre i marts 2020.

Glædelig jul fra Marine Ingredients Denmark

2019.12.20

Fra MID ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Uddannelseskurser for fabrikkernes ansatte i betjening af udstyr i fiskemel- og fiskeolieindustrien

2019.12.11

I november og december har MID, FF Skagen og TripleNine, i samarbejde med EUC Nord og maskinleverandørerne Haarslev, Alfa Laval, Spirax og Andritz, afholdt to 5-dages uddannelseskurser.

Det første kursus blev afholdt på FF Skagen den 25.-29. november 2019 og havde fokus på ”Koger, Presser og Separering”.

Det andet kursus blev afholdt ved 999 i Thyborøn den 2.-6. december 2019 og havde fokus på ”Melkvalitet, Tørre, Inddamper, Køle og Transport”.

Formålet med kurserne er at give deltagerne teoretisk og praktisk viden om opbygning og virkemåde af procesanlæggets delprocesser og indbyrdes sammenhæng.

Kurserne er praktisk orienteret. De kombinerer teoretisk gennemgang af proces-flow, anlægsopbygning og funktion med en praktisk gennemgang af anlæggets drift, vedligehold og fejlfinding.

Tilbagemeldinger fra kursister og undervisere om, hvad der gik godt og mindre godt på kurserne, vil blive gennemgået i nær fremtid, så kurserne kan blive endnu bedre, næste gang de afholdes.

Brislingerådgivningen skal forbedres

2019.12.11

Marine Ingredients Denmark deltog i et temamøde med fiskeriets organisationer samt repræsentanter fra DTU Aqua og Fødevareministeriet om brislingerådgivningen den 9. december i Aalborg, hvor det blev drøftet, hvordan brislingefiskeriet kan styrkes. Der var enighed om, at bestanden er sund og i særdeles god forfatning, og at der er betydeligt flere brisling, end hvad rådgivningen giver udtryk for. Da brisling er en kortlivet art, der maksimalt bliver 2-3 år, nytter det ikke at gemme fiskeriet af arten til næste år; der er fiskene væk. Fiskeriet går med den nuværende rådgivning derfor glip af et vigtigt fiskeri og fiskemelsfabrikkernes råvaregrundlag forringes. MID var glade for at deltage ved mødet, hvor vores direktør Anne Mette Bæk gav en præsentation af fiskemelsindustrien i både et nationalt og et internationalt perspektiv.

 

Læs mere om temamødet her.