Key points discussed at the Mini-Symposium on Optimization of Sustainable Fisheries in Copenhagen

2022.11.25

European Fishmeal is partner in the MSE project and co-hosted a scientific mini-symposium on “Optimizing Sustainable Fishing on Rebuilt Fish Stocks” on 23 November 2022.

Fish stocks in the North Atlantic are rebuilding and they compete for food and predate on each other and it is time to revisit what the optimal fishing pressure is. The technical basis is the so-called FMSY reference points and ways of including fish interactions (density dependence) in the current single species approach to management are considered. The so-called Surplus Production Models (SPM) is a focus.

At the Symposium the project leader Dr. Henrik Sparholt presented the main conclusions from the MSE-project:

  1. Currently used Fmsy values are underestimated due to missing 3 out of 4 density dependent factors – this led to underfishing.
  2. Solution: Use another type of models (Surplus Production Models) for calculating Fmsy.

 

He further presented some urgently needed changes to fisheries management:

  • Scientific institutions are ”super-tankers” – changing current approaches takes about 10 years – you have to reach out to 4000 scientists.
  • Can society or science afford waiting?
  • One solution is to use the new Fmsy values now in combination with the standard hockey-stick Harvest Control Rule.
  • …and use e.g. the new MSE approach to fine-tune the new Fmsy values and to evaluate sophisticated HCRs over the coming 10 years.
  • The real Fmsy (including all DD) are  50% higher than currently used values.
  • With the current Fmsy values we are loosing at least 2-3 million t in foregone catch per year!

The symposium was well attended by scientists, NGOs, fisheries representatives and other interested parties.

A report from the Symposium will be available in December.

Læs artiklen på dansk i “Verdens Bedste Fødevarer” her.

Offentliggørelse af strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2021-2027

2022.11.16

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udarbejdet en strategi for en bæredygtig akvakultursektor. Strategien rammesætter ministeriets arbejde for en bæredygtig akvakultursektor i perioden fra 2021 og frem til 2027 med et mål om en bæredygtig vækst i den danske akvakultursektor og dens produktion. Strategien har særligt fokus på miljøforbedrende løsninger, der skal bidrage til reducering i sektorens miljøpåvirkning pr. produceret enhed kombineret med mindre klimapåvirkning.

Strategien tager afsæt i EU-Kommissionens strategiske retningslinjer for en mere bæredygtig og konkurrencedygtig akvakultur i EU og er udarbejdet i dialog med interessenter indenfor akvakulturerhvervet, teknologiproducenter og grønne organisationer.

Marine Ingredients Denmark finder strategien særdeles væsentlig i forhold til fiskemelsindustriens vigtige rolle for akvakultur. Produktion af fiskemel og fiskeolie er en afgørende forudsætning for en fortsat vækst i den globale akvakultur og skaber grundlaget for Danmark som en af verdens førende eksportører af fiskefoder og teknologi i akvakultursektoren. Ambitiøse globale mål for øget produktion i akvakultur frem mod 2030 forudsætter tilgængelighed af råvarer og fiskemel og fiskeolie er uerstattelige som foderingredienser, da de med et højt indhold af proteiner og aminosyrer, langkædede omega-3 fedtsyrer (EPA og DHA), vigtige mineraler som kalk, fosfor, magnesium, natrium og selen samt B-vitaminer (B1, B2, B6 og B12) sikrer optimal vækst og fysiske betingelser hos opdrætsfisk.

Væksten i dansk akvakultur i de senere år er en del af en global vækst. Ifølge tal fra FN’s landbrugsorganisation FAO12 har den globale akvakulturproduktion siden 2012 været større end de samlede globale landinger i fiskeriet, som stagnerede for mere end 30 år siden. Hvis den voksende globale efterspørgsel efter blå fødevarer (fisk, skaldyr og tang) skal imødekommes, forventes dette således primært at ske gennem en øget akvakulturproduktion. Den stigende efterspørgsel medfører muligheder, som akvakulturvirksomhederne kan udnytte til at skabe økonomisk og miljømæssig bæredygtig produktion. Den globale vækst i akvakulturproduktionen overgår langt, hvad EU og Danmark kan præstere. Ifølge en analyse fra Danmarks Statistik voksede den globale produktion mellem 2005 og 2015 med 86 pct., mens væksten lå på 8 pct. i Danmark og kun 2 pct. for hele EU13. EU importerer 70 pct. af de fisk og skaldyr, som forbruges i EU. Europa-Kommissionen ser derfor et stort behov for at skabe vækst i den europæiske del af sektoren.

Læs mere om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris strategi for en bæredygtig akvakultursektor her: Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2021-2027

 

 

MID har følgende bemærkninger til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris høring om fiskerimuligheder for 2023

2022.11.15

Marine Ingredients Denmark har den 15. november 2022 fremsendt høringssvar til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i forbindelse med høring om fiskerimuligheder for 2023. Høringen vedrører konkret EU-Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande for 2023 samt fastsættelse af fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2023 og 2024.

EU-Kommissionens forslag bygger som ved tidligere forslag på Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) videnskabelige rådgivning om fiskerimulighederne for 2023. MID støtter som udgangspunkt ICES videnskabelig rådgivning om kvoterne for de samlede tilladte fangstmængder (TAC).

Generelle bemærkninger:

MID har i sit høringssvar lagt vægt på, at de pelagiske arter spiller en central rolle i de nordøstatlantiske økosystemer og i den globale fødevaresikkerhed. Ifølge MID bør man fra dansk side opfordre til, at EU-Kommissionen fremadrettet bør anmode ICES om at undersøge og inkorporere økosystemvariabler i den samlede rådgivning, herunder i forhold til, hvordan de pelagiske arters rekruttering og udbredelse påvirkes af ændringer i klima, vind og havtemperaturer.

Specifikke bemærkninger: 

MID har i sit høringssvar specifikt haft bemærkninger til EU-Kommissionens forslag om fiskerimuligheder for 2023 i forhold til kyststatsaftalerne og sild.

I kyststatsforhandlingerne fordeles kvoterne om karel, atlanto-skandisk sild og blåhvilling. MID har i sit høringssvar lagt afgørende vægt på, at den videnskabelige rådgivning på blåhvilling følges, da denne er en meget vigtig bestand for fiskemelsproducenterne i både Danmark samt i hele Nordatlanten. MID opfordrer ligeledes til, at der findes en politisk aftale om fordeling af arterne marekl, NVG sild og blåhvilling.

I forhold til sild anbefaler MID at følge den videnskabelige rådgivning udarbejdet af ICES, der er baseret på MSY-metoden og med en fastsættelse af en samlet tilladt fangstmængde (TAC) for 2023 på 414.886 tons, dvs. 403.813 tons til A-flåden (konsumflåden) og 11.073 tons til B-flåden (industriflåden/sildebifangst). MID finder, at der er behov for, at EU, Storbritannien og Norge afslutter arbejdet med at udvikle en langsigtet forvaltningsstrategi, som er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik, den seneste videnskabelige rådgivning, og som kan danne grundlag for fremtidig videnskabelig rådgivning. Forvaltningsstrategien bør sikre, at der er en sildebifangstkvote, som er tilstrækkeligt stor til at sikre fuld udnyttelse af industriarterne.

Afslutningsvist har MID noteret sig, at EU-Kommissionens i deres forslag fastholder bestemmelser vedr. år-til-år fleksibilitet, 9 pct. artsfleksibilitet og fodnote vedr. afskrivning af bifangst, hvilket hilses velkomment fra vores side af.

Debatindlæg om havets natur og behovet for en ambitiøs havplan

2022.11.14

Marine Ingredients Denmark er medunderskriver på et debatindlæg i Altinget om havmiljøet udarbejdet af Tænketanken Hav.

I indlægget opfordrer Tænketanken Hav blandt andet det nye Folketing til at skrue op for de danske ambitioner om havets fremtid og vedtage en konkret havplan. Marine Ingredients Denmark støtter op om ambitionerne om en ambitiøs havplan.

Læs debatindlægget her: Tænketanken Hav og medlemmer – Det nye Folketing bør vedtage en ambitiøs havplan

 

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix