Ny forskning: Torskens nedtur skyldes iltsvind og leverorm fra sæler

2023.10.31

Torskebestanden i den østlige Østersø er i en usædvanlig dårlig tilstand. Torskene er betydeligt mindre og mere undervægtige end de var i 1980’erne og 1990’erne. Deres gydeaktivitet er reduceret til historisk lave niveauer, og de fleste af de ældre torsk er inficeret med leverorme, der stammer fra den meget store bestand af gråsæler i Østersøen.

Samtidig er der en væsentlig nedgang i antallet af torsk i området. Så få, at myndighederne siden 2019 har indført et forbud mod målrettet torskefiskeri i den østlige Østersø for at støtte genopretningen af bestanden. DTU Aqua udfører nu en omfattende undersøgelse af årsagerne til torskebestandens nedgang. Svaret kan findes hos leverormene, der overføres fra gråsæler.

I Østersøen er gråsælerne inficeret med leverorm, og torsken bliver inficeret, når den spiser inficerede byttedyr. Leverormen udgør en betydelig udfordring, da den forhindrer torskens vækst. En høj belastning af leveorm fører til en nedsat evne til at fordøje føde.

I den centrale og østlige Østersø er brisling en primær kilde til føde for torsken, og vigtig for torskenes vækst og reproduktion. Ny forskning viser, at torskene ikke får mange leverorme fra brisling. En gruppe forskere fra Tyskland, Polen og Danmark har gennemgået mere end 6.000 brislinger fra seks områder i Østersøen for leverorme. Undersøgelserne viste, at leverom i brisling generelt var mindre end en halv procent. Selv de inficerede brislinger havde kun få leverorme, typisk kun en eller to pr. fisk. Dette tyder på, at torskene inficeres med leverorme fra andre byttedyr.

Desuden har de øgede områder med iltsvind i Østersøen skabt yderligere udfordringer for torsken. Dette skyldes delvist udledning af næringsstoffer og det reducerede inflow af iltrigt vand fra Kattegat-Skagerrak-området. Klimaændringer med stigende havtemperaturer har også negativ indvirkning på torsken.

Marine Ingredients Denmark vægter et sundt havmiljø højt, med fokus på at styrke naturen og biodiversiteten. Derfor støtter vi forskernes bestræbelser på at kortlægge de faktorer, der har påvirket torskens aktuelle sundhedstilstand. Iltsvind og leverorme fra gråsæler udgør således en betydelig trussel mod torskens overlevelse i Østersøen, hvilket gør det nødvendigt at tage hånd om disse problemer, snarere end at pege fingre ad brisling.

I Østersøen bliver der nu endnu skåret i fiskekvoterne. Desværre adresserer man ikke samtidig den voksende sælbestand, der udgør en betydelig trussel for fisk. Forvaltningen af Østersøens økosystem bør ikke blot fokusere på begrænsning af fangster, men også nøje overveje og håndtere andre negative miljøpåvirkninger, herunder konsekvenserne af de stigende sælbestande.

Læs mere om DTU Aquas forskning her.

Skotsk forslag om at lukke tobisfiskeriet: det videnskabelige grundlag mangler

2023.10.13

Marine Ingredients Denmark (MID) har den 12. oktober 2023 indsendt høringssvar til den skotske høring vedrørende forslaget om at lukke tobisfiskeri i alle skotske farvande. Vi opfordrer kraftigt den skotske regering til at overveje de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forslaget.

Den skotske regering har foreslået at lukke tobisfiskeriet i skotsk farvand og har inviteret til en høringsrunde, hvor MID nu har indsendt sit høringssvar. Vi opfordrer den skotske regering til at overveje de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forslaget.

MID anbefaler kraftigt, at den skotske regering bør følge de videnskabelige råd fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Forslaget om at lukke tobisfiskeri i alle skotske farvande afviger fra de etablerede videnskabelige anbefalinger fra ICES.

Tobis er en kortlivet fiskeart, der ikke direkte anvendes som føde til mennesker, men den indeholder vitale proteiner og fedtstoffer, der er afgørende som foderingredienser i akvakulturproduktionen.

Den videnskabelige evidens er usikker

MID opfordrer den skotske regering til at følge den videnskabelige evidens, som viser, at der ikke er klare beviser for hverken negative eller positive påvirkninger ved en evt. lukning af tobisfiskeriet.

Den videnskabelige evidens, der er fremlagt i den skotske høringsrapport, er usikker, som det fremgår af følgende: “Therefore, predicting the effect of further fishery closures on sandeel abundance and their availability to marine top-predators is difficult, as the effect of the closure could be concealed by other sources of mortality. This could be reflected in the data following 2000, as other factors such as environmental forcing or high natural mortality rates may influence sandeel abundances irrespective of anthropogenic pressures” (Poloczanska et al., 2004).

Der er altså ikke videnskabelig evidens for, at en evt. lukning vil forbedre havmiljøet. For fuglearter som søpapegøjer, lomvier og lunder har Serale et al. (2023) vist, at der ikke er klare beviser for negative eller positive påvirkninger af tobisfiskeriet eller en evt. lukning heraf.

Lukning af tobisfiskeriet kan føre til et skift af fiskeriet mod andre arter, hvilket kan medføre til ubalancer i økosystemet. Ubalancer i økosystemet kan have vidtgående konsekvenser og forstyrre det skrøbelige samspil mellem arterne, hvilket kan medføre tab af biodiversitet. Forslaget bør derfor også tage hensyn til de potentielle miljømæssige konsekvenser, især med hensyn til søfuglebestandene og det bredere økosystem.

Negative økonomiske konsekvenser bør også overvejes, herunder de potentielle konsekvenser for Skotland

Det Europæiske Markedsobservatorium for Fiskevarer- og Akvakulturprodukter (EUMOFA) har for nylig offentliggjort deres 2023 rapport om produktionen af fiskemel og fiskeolie. Rapporten fremhæver, at Storbritanniens er blandt de førende importører af fiskemel og fiskeolie produceret i EU. Et fald i produktionen af europæisk fiskemel og fiskeolie vil derfor også få økonomiske konsekvenser for både Storbritannien og Skotland.

Det europæiske tobisfiskeri har historisk set været vigtigt for det globale marked for fiskemel og fiskeolie, og akvakulturproducenterne er afhængige af foderfisk såsom tobis. En lukning af tobisfiskeriet kan forstyrre forsyningskæder, negativt påvirke beskæftigelsen og udløse en kædereaktion, der vil ramme lokale økonomier – herunder i Skotland.  Tobisfiskeriets betydning illustreres ved, at 100.000 tons tobis bidrager til produktionen af 120.000 tons opdrættede fisk hvert år.

Læs hele MID’s høringssvar her: MID Høringssvar til skotsk forslag om tobisfiskeri

Læs også mere om den skotske høring her.

Besøg i Folketinget: Danmark skal kæmpe for fiskeriet i britisk farvand

2023.10.11

Marine Ingredients Denmark besøgte sammen med Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation og Danmarks Pelagiske Producentorganisation Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 11. oktober 2023 for at gøre opmærksom på de potentielt voldsomme konsekvenser af det britiske forslag om at forbyde tobisfiskeri i britiske farvande.

Selvom gensidig adgang til hinandens farvande, er en afgørende del af Brexit-aftalen, har Storbritannien nu planer om at stoppe for adgang til dele af deres farvande, hvor især Danmark fisker. Hvis dette sker, er det manglende overholdelse af den indgåede Brexit-aftale, og det vil have betydelige negative konsekvenser for fiskeriet samt forarbejdningsvirksomhederne, og beskæftigelsen i Nord- og Vestjylland.

For at gøre politikere opmærksomme på problemstillingen og de negative konsekvenser, har den danske fiskeribranche samt fiskemel- og fiskeoliebranche slået sig sammen. Dette handler ikke kun om konsekvenserne for fiskeriet og forarbejdningsvirksomhederne, men også om at beskytte danske arbejdspladser og sikre, at Storbritannien overholder aftalerne fra Brexit.

DTU Aqua har udført en omfattende evaluering af tobisfiskeriet og har konkluderet, at der ikke er nogen vedvarende negative virkninger på havmiljøet. Ligeledes fastslår DTU Aqua, at tobisbestandens størrelse ikke påvirker andre fiskebestande, havpattedyr eller havfugle. Dette understreger, at fiskeriet er bæredygtigt.

Det er vigtigt at påpege, at Storbritannien skal overholde handelsaftalen med EU, og det er misligeholdelse, hvis de nu lukker for adgang for danske fiskere. Vi håber, at danske politikere vil kæmpe for at bevare de mange arbejdspladser, der står på spil, da de spiller en afgørende rolle for udviklingen i Nord- og Vestjylland samt det danske kystsamfund.

Vi opfordrer regeringen til at prioritere denne sag højt og arbejde på at lægge pres på både EU-Kommissionen og Storbritannien for at undgå, at omkostningerne ved Brexit vokser yderligere. Vi håber, at politikerne vil bidrage til at sikre dette.

Læs hele vores budskabspapir her: Danmark skal kæmpe for fiskeriet i britisk farvand

Nye CO2-afgifter bør ikke forringe den internationale konkurrenceevne

2023.10.11

Marine Ingredients Denmark har den 9. oktober fremsendt høringssvar til Energistyrelsens supplerende høring om konsekvensvurderinger som følge af CO2-kvoteloven.

Fiskemel- og fiskeoliebranchen udgør en vigtig del af den danske fiskerisektor. Den udgør den primære aftager af industrielt fangede fisk, der fiskes af både danske og udenlandske fartøjer, samt restmaterialer og afskær fra konsumfiskeindustrien. Der eksporteres årligt for ca. 4. mia. kr. til lande verden over. Det er højværdiprodukter med stor international efterspørgsel både i og udenfor EU.

I forbindelse med indførelsen af den såkaldte kulstofmekanisme i EU, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), vil gratistildeling af kvoter blive udfaset i perioden mellem 2026 – 2034. Det er målet, at alle gratiskvoter, uanset sektor, er udfaset senest i 2034. Det vil sige, at de danske fiskemel- og fiskeolieproducenter også mister gratis kvoter.

Som det fremgår i ministeriets høringsbrev forventes det, at de ekstra omkostninger, som virksomhederne vil pådrage sig som følge af udfasningen af gratis kvoter, vil blive kompenseret konkurrencemæssigt med indførelsen af CBAM, eftersom producenterne er beskyttet mod konkurrenter, der ikke er underlagt kvoteordningen, og dermed mod risikoen for udflytning.

Marine Ingredients Denmark er i nogen grad enig i denne tilgang, under forudsætning af at systemet fungerer som tiltænkt. Dette vil sikre, at danske fiskemel- og fiskeolievirksomheder forbliver konkurrencedygtige, selvom de skal anskaffe kvoter, som i dag er gratistildelt. Ikke desto mindre vil vi gerne påpege, at udfasningen af gratis kvoter vil betyde øgede omkostninger på op mod 30 mio. kr. årligt ved en forventet kvotepris på 100 euro/pr. ton.

Derudover ønsker Marine Ingredients Denmark at påpege, at der er potentiale for nye uforudsete markedsdynamikker, som potentielt kan være konkurrenceforvridende. Indførelse af CO2-afgifter med det formål at reducere kulstoflækage i forbindelse med import af varer fra tredjelande, især inden for energi- og CO2-intensive sektorer, kan medføre øget handel mellem regioner uden for Europa. De nye CO2-afgifter kan derfor være en forhindrende faktor for adgang til det europæiske marked, især EU-markedet. Dette kan føre til konkurrenceforvridning og potentielt medføre højere omkostninger for producenterne i EU.

Afslutningsvis anbefaler Marine Ingredients Denmark, at ministeriet også bør tage hensyn til de ekstra administrative byrder, som europæiske producenter kan forvente som følge af et øget rapporteringskrav.

Du kan læse hele høringssvaret her: MID Høringssvar til supplerende høring vedr. lov om CO2