Blog: nye krav til opkøbere af fisk

2020.1.24

De danske fiskemelsfabrikker køber hvert år proteinfisk for ca. 1 mia. kr. fra danske og udenlandske fiskerfartøjer, og det danske fiskeri efter små kortlivede arter og produktionen af fiskemel og fiskeolie er en dansk styrkeposition, som hvert år sikrer en dansk eksport på knap 4 mia. kr.

Når fisken landes direkte fra fartøjet til fabrikken, har det gennem en årrække været en autoriseret og uafhængig virksomhed, der vejer fisken (hvilket siden Kong Christian den 5. er blevet kaldt en kongelig vejer og måler).

At vejningen skal foregå sådan, er besluttet ved en dansk lov for landinger af usorterede arter, som fx tobis, brisling og blåhvilling, og det hjælper til at sikre en uvildig vejning af fangsten, således at både kvoteafskrivningen og afregningen bliver udført korrekt og transparent – og uden interessekonflikt mellem fiskeren og fabrikken.

Fra 1. januar 2020 er der kommet nye regler til opkøbere af fisk, herunder for de usorterede landinger af proteinfisk. Nu er det et krav, at der ved landing af usortede fangster udtages prøver, der sorteres med det formål at få et bedre indblik i fangstsammensætningen af de fiskearter, som er med i landingen.

Dette er et tiltag, som vi i Marine Ingredients Denmark byder velkommen. MID vil dog samtidig også anbefale, at de danske fiskerimyndigheder tager inspiration fra de gældende regler om vejning og indfører tilsvarende krav om, at prøvetagningen af usorterede fangster skal udføres af en autoriseret tredjepart. Det vil, med samme argumenter som ved vejning, sikre en uvildig prøvetagning, hvor eventuelle uoverensstemmelser afgøres af den uafhængige tredjepart.

MID vil også anbefale, at ministeriet analyserer de mulige konsekvenser, som en overgang fra de hidtidige stikprøvebaserede fangstopgørelser til kontrol på alle landinger kan få for opgørelse af fangstsammensætningen og afskrivingen på kvoterne. Vi finder det i den forbindelse helt afgørende, at der udvikles en klar politik for afskrivning af bifangster efter den såkaldte 9%-regel, hvis dette skal vise sig nødvendigt.

 

Hvilken tobiskvote kan vi forvente i 2020?

2020.1.14

Det såkaldte tobis-skrabetogt, som blev udført af DTU-Aqua i november/december 2019 med fartøjerne “Arctic Hunter” og “Reykjanes”, giver en første indikation på mulighederne for at fange tobis i 2020.

Formålet med skrabetogtet er at indsamle tobis nedgravet i havbunden, vha. en modificeret muslingeskraber, for efterfølgende at kunne give en prognose for størrelsen af 2019 årgangen af tobis vha. indeks for aldersgruppe 0 i tobis område 1r, 2r og 3r.

På kortene herunder angiver de gule områder de historiske tobis-fiskebanker og de røde boller viser fangsterne af tobis på de fast skrabepositioner i 2018 og i 2019. Størrelsen af de røde boller angiver antal tobis pr. times skrab. Ved at sammenligne fangsterne i 2018 og 2019 fremkommer følgende:

  • For Område 1r er der i 2019, 23 % flere tobis i fangsterne sammenlignet med 2018.
  • For Område 2r er der i 2019, 200% flere tobis i fangsterne sammenlignet med 2018.

Resultaterne af skrabetogterne tyder på, at vi kan forvente en forholdsvis god tobiskvote i 2020 i både område 1r og 2r. Hvor store kvoterne bliver, afhænger endeligt af, hvordan de enkelte skrabestationer bliver vægtet ved beregningen af rekrutteringsindeks og af gennemsnitsvægten på tobis i fangsterne i 2019.

DTU Aqua forventes at præsentere skrabetogt-resultaterne for erhvervet i januar 2020. Tobis-kvoterne for områderne beregner DTU Aqua og ICES sidst i januar 2020.

Rådgivningen fra ICES for fangst af tobis i områderne i 2020 offentliggøres den 27. februar 2020 på ICES hjemmesiden klik her.

I marts meddeler EU Kommissionen de endelige TAC’er og kvoter for områderne og fiskeriet indledes 1. april.