MID har indsendt høringssvar til implementeringen af bæredygtighedsrapportering (CSRD)

2023.11.24

Marine Ingredients Denmark har den 24. november fremsendt høringssvar til Erhvervsstyrelsens høring om implementering af EU’s direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) mm.

Marine Ingredients Denmark ser positivt på CSRD’s potentiale for øget gennemsigtighed, hvilket kan hjælpe virksomheder med at opfylde deres bæredygtighedsforpligtelser mere effektivt. De danske fiskemel- og fiskeolieproducenter fokuserer på bæredygtighed og bruger certificeringer samt dokumentation af overholdelse af TAC og kvoter baseret på videnskabelig rådgivning fra ICES.

Produktionen af fiskemel og fiskeolie i Danmark er baseret på proteinfisk samt rester fra konsumfiskeproduktionen, hvilket sikrer fuld udnyttelse af havets ressourcer. Disse ingredienser er vigtige i akvakultur som protein- og omega-3-kilder og udgør en væsentlig del af fødevarekæden fra fangst til foder til sunde fødevarer.

Marine Ingredients Denmark anmoder om ministeriets vejledning vedrørende værdikædespørgsmål i forbindelse med implementeringen af CSRD i Danmark. Marine Ingredients Denmark påpeger også, at CSRD’s implementering vil medføre øgede omkostninger for virksomhederne på grund af mere omfattende rapporteringskrav. Især for virksomheder med komplekse forsyningskæder vil nøjagtig sporing og beskrivelse af værdikæden øge omkostningerne.

Desuden bør ministeriet være opmærksom på risikoen for forringelse af den internationale konkurrenceevne. Danske producenter, som er førende på både EU- og globalt plan, kan blive udfordret af virksomheder i regioner uden lignende rapporteringskrav, da de ikke vil stå over for tilsvarende ekstra omkostninger. Dette kan svække de danske producenters konkurrenceevne internationalt. Derfor opfordres ministeriet til at inkludere disse faktorer i deres konsekvensvurdering.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til dansk implementering af CSRD

MID har indsendt høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse

2023.11.15

Marine Ingredients Denmark har den 15. november fremsendt høringssvar til Energistyrelsens høring om ny erhvervspuljebekendtgørelse.

De danske producenter af fiskemel og fiskeolie er engagerede i at finde klimaeffektive løsninger for at reducere CO2-udledningen i deres produktionsprocesser. Disse løsninger kræver betydelige investeringer. Det er derfor beklageligt, at større fiskeforarbejdningsvirksomheder ikke er omfattet af Erhvervspuljebekendtgørelsen og dermed ikke kan opnå støtte til klimaeffektive energirenoveringer.

Særligt i forbindelse med denne høring er det Marine Ingredients Denmarks opfattelse, at det er stærkt problematisk, at energibesparelser og CO2-reduktioner i store fiskeforarbejdningsvirksomheder er klassificeret som tiltag, der ikke kan medregnes som en del af projektet som en energibesparelse eller CO2-reduktion, jf. udkastet til bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 18. Vi opfordrer Energistyrelsen til at fjerne dette for at sikre støttemuligheder til store fiskeforarbejdningsvirksomheder og deres bidrag til CO2-reduktioner.

Desuden ser Marine Ingredients Denmark udfordringer ved udkastet til bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 3, hvor energibesparelser og CO2-reduktioner ved etablering af nye bygninger og anlæg ikke kan medregnes som en del af projektet. Marine Ingredients Denmark påpeger, at Power-to-X løsninger, som omdanner grøn elektricitet til bæredygtige brændstoffer som brint og ammoniak, kan bidrage til at reducere CO2-udslippet i produktionen.

Marine Ingredients Denmark rejser spørgsmål ved Energistyrelsens forslag om at ekskludere store fiskeforarbejdningsvirksomheder, hvilket synes at være modstridende med styrelsens dialog med producenter og styrelsens eget arbejde med at inkludere disse virksomheder i Erhvervspuljen.

Energistyrelsen bekræfter, at de gennemgår branchen store virksomheder for at opnå EU-Kommissionens godkendelse af deres inklusion i Erhvervspuljen. Marine Ingredients Denmark anmoder om en opdatering om denne proces.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse

EU Action Against Microplastics

2023.11.10

Nordisk Ministerråd bør tage højde for hele værdikæden i Østersøen

2023.11.1

Marine Ingredients Denmark har den 1. november 2023 fremsendt hørringssvar til Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for 2025-2030 vedr. det nordiske samarbejde inden for fiskeri, akvakultur, landbrug, fødevareproduktion og skovbrug.

Fiskeriet i Østersøen udgør en væsentlig del af værdikæden fra fangst til foder til sunde fødevarer. Marine Ingredients Denmark anbefaler derfor, at Nordisk Ministerråd bør tage højde for hele værdikæden i Østersøen. Fiskeriet i Østersøen er  en væsentlig del af nordisk fiskeri og et særdeles vigtigt råvaregrundlag for fiskeforarbejdningsvirksomhederne.

Under forhandlingerne om Østersøkvoterne for 2024 var der et stærkt pres på at reducere fangsterne fra Østersøen. Desværre ikke på baggrund af den videnskabelige rådgivning fra ICES. ICES’ videnskabelige rådgivning bør altid være udgangspunktet for fastsættelse af TAC og kvoter. Vi opfordrer kraftigt til, at Nordisk Ministerråd inddrager ICES’ videnskabelige rådgivning i deres arbejde vedrørende fiskeri i samarbejdsprogrammet for 2025-2030, herunder også adresserer konsekvenserne for fiskebestandene af de meget store forekomster af sæl og skarv i Østersøen.

Det er også vigtigt at påpege, at et forbud mod trawlfiskeri i Østersøen ikke bør indføres uden videnskabelig begrundelse, som det ellers tidligere har været anbefalet i Nordisk Ministerråd. Beslutninger bør altid baseres på videnskabelig evidens frem for antagelser og ikke-dokumenterede antagelser. Vi opfordrer derfor til, at hele værdikæden fra fangst til foder til fødevareproduktion inddrages i Nordisk Ministerråds arbejde med grøn omstilling, øget konkurrenceevne og styrket modstandsdygtighed.

Endelig ønsker Marine Ingredients Denmark at påpege, at fangsten af fisk har betydning for den nordiske selvforsyning. Ved at udnytte proteinkilder fra fisk samt rester og afskær fra konsumfiskeindustrien har vi mulighed for at opnå selvforsyning med vores egen produktion af fiskemel og fiskeolie. Disse ingredienser, der er rige på protein og omega-3 fedtsyrer, anvendes primært i akvakulturproduktionen, som er en væsentlig erhvervssektor i de fleste nordiske lande.

Læs hele høringssvaret her: MID Høringssvar til Nordisk Ministerråds udkast til samarbejdsprogram 2025-2030