Temadag om fremtidens industrifiskeri

2019.5.31

Dansk industrifiskeri er presset fra flere sider. ICES sætter lavere og lavere kvoter, tobisforvaltningen fungerer ikke, Nordsøen virker ikke til at være lige så produktiv som tidligere, og Norge presser på for at få taget et opgør med sildebifangstkvoten. Derfor inviterer MID, DFPO og DPPO til temadag om fremtidens industrifiskeri den 18. juni i Ålborg. Invitationen til mødet er vedhæftet her: Invitation_18_juni 2019

 

Alle interesserede kan deltage ved at henvende sig til os på mid@MARING.org.

Naturmødet 2019

2019.5.27

Marine Ingredients Denmark deltog sammen med DFPO, DPPO og Dansk Akvakultur på Naturmødet 2019 i Hirtshals. Her udstillede vi produktprøver af fiskemel, fiskeolie og frisk fangede tobis samt fortalte gæsterne om den gode udnyttelse af ressourcerne og danske bæredygtige produktion af fiskemel og -olie.

Vi vil derfor gerne takke for et godt samarbejde, men ikke mindst et stort tak til alle interesserede gæster og besøgende, der lagde turen forbi teltet ”Fiskens verden”.

 

 

Fokus på cirkulær økonomi i Danmark

2019.5.10

Vi er glade for og støtter The Advisory Board for Circular Economy’s nye rapport “Recommendations for the Danish Government”, hvor de bl.a. præsenterer 7 dogmer om, hvordan Danmark kan opnå en cirkulær økonomi. Produktionen af fiskemel og fiskeolie bidrager netop positivt til den cirkulære økonomi, idet vi er med til at sikre fuld udnyttelse af havets ressourcer.

Læs rapporten her.

EU’s reform af CO2-kvoter rammer danske producenter hårdt

2019.5.8

I 2018 vedtog man i EU et nyt og revideret kvotehandelsdirektiv (ETS) for EU’s tildeling af gratis CO2-kvoter. Produktionen af fiskemel og fiskeolie har hidtil været på listen over de erhverv, som får tildelt gratis CO2-kvoter pga. en meget energiintensiv produktion og hård konkurrence med producenter uden for EU.

 

Men de ændrede kriterier i det nye direktiv betyder nu, at fiskemelsproducenterne i 2020 udgår af listen for tildeling af gratis CO2-kvoter, hvilket kan koste fabrikkerne mere end 100 mio. kr. i perioden 2021-2030. I en branche med høj global konkurrence vil en ekstra udgift på over 100 mio. kr. have ødelæggende betydning for driften og stabiliteten af de danske fabrikker.

 

Marine Ingredients Denmark finder det dybt urimeligt, at beslutningen om at fjerne fiskemels- og olieproduktionen fra listen er baseret på en tilfældig statistisk opdeling, og IKKE på en fair og saglig beslutning ud fra et velovervejet bredt konkurrencehensyn.

 

EU bruger i sin brancheopdeling statistiske koder (NACE-koder), og her er fiskemelsindustrien placeret under: ”Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs”, som dækker hele fiskeindustrien. Da ingen andre fiskeforarbejdningsfabrikker er så energiintensive som fiskemel- og fiskeoliefabrikkerne, frafalder den samlede sektors (NACE-kode 1020) tildeling af CO2-kvoter. Hvis fiskemelsproduktion derimod havde haft sin egen branchekode (som f.eks mælkepulver og kartoffelmel har det), fremfor at høre under hele fiskeforarbejdningen, havde vi uden tvivl bevaret vores plads på listen og beholdt vores gratis-kvoter. Konkurrencemæssigt er det tilmed stærk forvridende, at konkurrerende produkter, som fx kartoffelmel, stadig tildeles gratis-kvoter, ligesom virksomheder, der udelukkende rammes indirekte af kvotesystemet også kompenseres.

 

Vi mener, at det er en fuldstændig vilkårlig forskelsbehandling af industrierne, at muligheden for at få tildelt CO2-kvoter afhænger af en tilfældig statistisk klassificering. Marine Ingredients har i samarbejde med bla. brancheorganisationerne Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer holdt adskillige møder med Energiministeriet, Danmarks Statistik og Energistyrelsen, hvor konklusionen desværre er, at de fremtidige muligheder for at tildeles CO2-kvoter nærmer sig det umulige.

 

Energi-, Forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har netop besvaret flere kritiske spørgsmål, stillet af Mikkel Dencker (DF) i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, ang. regeringens håndtering af sagen. Spørgsmålene og ministerens svar kan ses her i spørgsmål 277-286. Desværre afviser ministeren, at holde branchen skadesløs, da ministeren ikke vil yde kompensation, hverken finansielt eller med tildeling af CO2-kvoter, til en sektor, som hans egen regering ofrede i forhandlingerne om reformen.

 

Dette er dybt bekymrende, da fiskemelsbranchen har en uændret energiintensitet og er stærkt konkurrenceudsat, hvorfor en fremtidig dansk produktion af fiskemel og fiskeolie derfor vil afhænge af, at der nationalt etableres kompenserende foranstaltninger for industrien.

 

Vi arbejder i Marine Ingredients Denmark fortsat på at finde løsninger, der kan sikre den danske produktion af fiskemel og -olie, ved fx at se på opdeling af produktionslinjer, nabo-check osv. Dette gør vi på trods af den umiddelbare mangel på vilje fra embedsværket og regeringen til at imødekomme vores ønsker og række en hjælpende hånd til en branche, som blev ofret for et ”forhandlingsresultatet der samlet set er gunstigt for Danmark”.

 

Tabellen herunder viser de mulige direkte omkostninger ved stigende kvotepris per producerende virksomhed placeret i henholdsvis Thyborøn, Esbjerg, Skagen og Hanstholm. For præcis ét år siden kunne en kvote købes for ca. 10 euro, men kvoteprisen har dags dato allerede har passeret 25 euro pr. tons CO2. Det er derfor ikke utænkeligt, at man ender i det høje scenarie allerede inden 2021, og det er meget bekymrende udsigter for branchen.

 

Per virksomhed fra 2021-30 25 €/CO2 kvt. 30 €/CO2 kvt. 40 €/CO2 kvt.
TripleNine Fish Protein 39.169.238 47.003.085 62.670.780
Triplenine Fish Protein, Esbjerg 1.615.522 1.938.626 2.584.835
Fiskernes Fiskeindustri 60.037.824 72.045.389 96.060.518
Hanstholms Fiskemelsfabrik A/S 17.475.704 20.970.845 27.961.127
TOTAL, DKK 118.298.288 141.957.945 189.277.260

 

25 mio. kr. til understøttelse af ingrediensbranchens udvikling

2019.5.2

Det glæder Marine Ingredients Denmark, at Regeringen og Dansk Folkeparti netop har afsat 25 mio. kroner til at understøtte udviklingen af den danske ingrediensbranche. Pengene skal blandt andet bruges til at oprette et helt nyt ingrediensteam i Fødevarestyrelsen, der skal hjælpe virksomhederne.

Marine Ingredients har igennem vores formand Johannes Palsson, CEO i FF Skagen, deltaget i Vækstteam for Ingrediensbranchen, som i Januar 2019 kom med anbefalinger til regeringen om hvordan udviklingen i ingrediensbranchen i Danmark kunne optimeres.

Derfor er det positivt, at anbefalingerne nu følges op af handling, da fiskemel er en vigtig foderingrediens, og udvikling af nye egenskaber i fødevarer og foder kan være med til at mætte flere munde i fremtiden og nedsætte miljøbelastningen af verdens fødevareproduktion.

– Med regeringsstrategien støtter vi op om danske ingrediensvirksomheders eksportpotentiale, så Danmark i endnu højere grad kan være med til at understøtte en bæredygtig foder- og fødevareproduktion globalt. Jeg er særligt glad for, at vi med strategien også iværksætter en styrket markedsførings- og investeringsfremmeindsats over for udenlandske virksomheder, så de får øje på de gode investeringsmuligheder, der er i Danmark, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

Vi ser frem til, at pengene til regeringsstrategien skal bruges til at understøtte ingrediensbranchens udvikling, herunder godkendelser og markedsføringen af nye produkter, videreudvikle eksporten af ingredienser og tiltrække udenlandske investeringer.

 

Læs mere i Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse her.

Fiskerisektoren bidrager positivt til dansk økonomi

2019.5.2

Rapporten ”Dansk fiskeri og fiskeindustriens økonomiske fodaftryk” er blevet opdateret af Copenhagen Economics som led i samarbejdet med hele den danske fiskerisektor. Rapporten konkluderer, at den danske fiskerisektor er yderst produktiv, og derved bidrager væsentligt til dansk økonomi. Sektoren omsatte således for 33,9 mia. kr. i 2018. Udover det økonomiske aspekt er branchen også med til at skabe vigtige arbejdspladser i yderområderne, idet den samlede sektor understøtter 16.100 årsværk, og den er derved med til at sikre lokalsamfundenes overlevelse.

Danmark er en af verdens største eksportører og importører af fisk og fiskeprodukter, hvilket yderligere bidrager til vækst og værdiskabelse i fiskerisektoren. I 2018 eksporterede den danske fiskeindustri samlet set for 26,1 mia. kr. fisk og fiskeprodukter, heraf udgjorde fiskemel og -olie eksporteret verden over 3,5 mia. kr.

I 2015 bidrog den samlede danske fiskerisektor med 6,3 mia. kr. direkte til det danske BNP. Af dette bidrog fabrikkerne TripleNine i Thyborøn, FF Skagen og FF Hanstholm alene med omkring 400 mio. kr. ved produktionen af fiskemel og -olie.

 

Se pressemeddelsen nedenfor og find den opdaterede rapport her.