MID har indsendt høringssvar til implementeringen af bæredygtighedsrapportering (CSRD)

2023.11.24

Marine Ingredients Denmark har den 24. november fremsendt høringssvar til Erhvervsstyrelsens høring om implementering af EU’s direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) mm.

Marine Ingredients Denmark ser positivt på CSRD’s potentiale for øget gennemsigtighed, hvilket kan hjælpe virksomheder med at opfylde deres bæredygtighedsforpligtelser mere effektivt. De danske fiskemel- og fiskeolieproducenter fokuserer på bæredygtighed og bruger certificeringer samt dokumentation af overholdelse af TAC og kvoter baseret på videnskabelig rådgivning fra ICES.

Produktionen af fiskemel og fiskeolie i Danmark er baseret på proteinfisk samt rester fra konsumfiskeproduktionen, hvilket sikrer fuld udnyttelse af havets ressourcer. Disse ingredienser er vigtige i akvakultur som protein- og omega-3-kilder og udgør en væsentlig del af fødevarekæden fra fangst til foder til sunde fødevarer.

Marine Ingredients Denmark anmoder om ministeriets vejledning vedrørende værdikædespørgsmål i forbindelse med implementeringen af CSRD i Danmark. Marine Ingredients Denmark påpeger også, at CSRD’s implementering vil medføre øgede omkostninger for virksomhederne på grund af mere omfattende rapporteringskrav. Især for virksomheder med komplekse forsyningskæder vil nøjagtig sporing og beskrivelse af værdikæden øge omkostningerne.

Desuden bør ministeriet være opmærksom på risikoen for forringelse af den internationale konkurrenceevne. Danske producenter, som er førende på både EU- og globalt plan, kan blive udfordret af virksomheder i regioner uden lignende rapporteringskrav, da de ikke vil stå over for tilsvarende ekstra omkostninger. Dette kan svække de danske producenters konkurrenceevne internationalt. Derfor opfordres ministeriet til at inkludere disse faktorer i deres konsekvensvurdering.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til dansk implementering af CSRD

MID har indsendt høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse

2023.11.15

Marine Ingredients Denmark har den 15. november fremsendt høringssvar til Energistyrelsens høring om ny erhvervspuljebekendtgørelse.

De danske producenter af fiskemel og fiskeolie er engagerede i at finde klimaeffektive løsninger for at reducere CO2-udledningen i deres produktionsprocesser. Disse løsninger kræver betydelige investeringer. Det er derfor beklageligt, at større fiskeforarbejdningsvirksomheder ikke er omfattet af Erhvervspuljebekendtgørelsen og dermed ikke kan opnå støtte til klimaeffektive energirenoveringer.

Særligt i forbindelse med denne høring er det Marine Ingredients Denmarks opfattelse, at det er stærkt problematisk, at energibesparelser og CO2-reduktioner i store fiskeforarbejdningsvirksomheder er klassificeret som tiltag, der ikke kan medregnes som en del af projektet som en energibesparelse eller CO2-reduktion, jf. udkastet til bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 18. Vi opfordrer Energistyrelsen til at fjerne dette for at sikre støttemuligheder til store fiskeforarbejdningsvirksomheder og deres bidrag til CO2-reduktioner.

Desuden ser Marine Ingredients Denmark udfordringer ved udkastet til bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 3, hvor energibesparelser og CO2-reduktioner ved etablering af nye bygninger og anlæg ikke kan medregnes som en del af projektet. Marine Ingredients Denmark påpeger, at Power-to-X løsninger, som omdanner grøn elektricitet til bæredygtige brændstoffer som brint og ammoniak, kan bidrage til at reducere CO2-udslippet i produktionen.

Marine Ingredients Denmark rejser spørgsmål ved Energistyrelsens forslag om at ekskludere store fiskeforarbejdningsvirksomheder, hvilket synes at være modstridende med styrelsens dialog med producenter og styrelsens eget arbejde med at inkludere disse virksomheder i Erhvervspuljen.

Energistyrelsen bekræfter, at de gennemgår branchen store virksomheder for at opnå EU-Kommissionens godkendelse af deres inklusion i Erhvervspuljen. Marine Ingredients Denmark anmoder om en opdatering om denne proces.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse

EU Action Against Microplastics

2023.11.10

Nordisk Ministerråd bør tage højde for hele værdikæden i Østersøen

2023.11.1

Marine Ingredients Denmark har den 1. november 2023 fremsendt hørringssvar til Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for 2025-2030 vedr. det nordiske samarbejde inden for fiskeri, akvakultur, landbrug, fødevareproduktion og skovbrug.

Fiskeriet i Østersøen udgør en væsentlig del af værdikæden fra fangst til foder til sunde fødevarer. Marine Ingredients Denmark anbefaler derfor, at Nordisk Ministerråd bør tage højde for hele værdikæden i Østersøen. Fiskeriet i Østersøen er  en væsentlig del af nordisk fiskeri og et særdeles vigtigt råvaregrundlag for fiskeforarbejdningsvirksomhederne.

Under forhandlingerne om Østersøkvoterne for 2024 var der et stærkt pres på at reducere fangsterne fra Østersøen. Desværre ikke på baggrund af den videnskabelige rådgivning fra ICES. ICES’ videnskabelige rådgivning bør altid være udgangspunktet for fastsættelse af TAC og kvoter. Vi opfordrer kraftigt til, at Nordisk Ministerråd inddrager ICES’ videnskabelige rådgivning i deres arbejde vedrørende fiskeri i samarbejdsprogrammet for 2025-2030, herunder også adresserer konsekvenserne for fiskebestandene af de meget store forekomster af sæl og skarv i Østersøen.

Det er også vigtigt at påpege, at et forbud mod trawlfiskeri i Østersøen ikke bør indføres uden videnskabelig begrundelse, som det ellers tidligere har været anbefalet i Nordisk Ministerråd. Beslutninger bør altid baseres på videnskabelig evidens frem for antagelser og ikke-dokumenterede antagelser. Vi opfordrer derfor til, at hele værdikæden fra fangst til foder til fødevareproduktion inddrages i Nordisk Ministerråds arbejde med grøn omstilling, øget konkurrenceevne og styrket modstandsdygtighed.

Endelig ønsker Marine Ingredients Denmark at påpege, at fangsten af fisk har betydning for den nordiske selvforsyning. Ved at udnytte proteinkilder fra fisk samt rester og afskær fra konsumfiskeindustrien har vi mulighed for at opnå selvforsyning med vores egen produktion af fiskemel og fiskeolie. Disse ingredienser, der er rige på protein og omega-3 fedtsyrer, anvendes primært i akvakulturproduktionen, som er en væsentlig erhvervssektor i de fleste nordiske lande.

Læs hele høringssvaret her: MID Høringssvar til Nordisk Ministerråds udkast til samarbejdsprogram 2025-2030

Ny forskning: Torskens nedtur skyldes iltsvind og leverorm fra sæler

2023.10.31

Torskebestanden i den østlige Østersø er i en usædvanlig dårlig tilstand. Torskene er betydeligt mindre og mere undervægtige end de var i 1980’erne og 1990’erne. Deres gydeaktivitet er reduceret til historisk lave niveauer, og de fleste af de ældre torsk er inficeret med leverorme, der stammer fra den meget store bestand af gråsæler i Østersøen.

Samtidig er der en væsentlig nedgang i antallet af torsk i området. Så få, at myndighederne siden 2019 har indført et forbud mod målrettet torskefiskeri i den østlige Østersø for at støtte genopretningen af bestanden. DTU Aqua udfører nu en omfattende undersøgelse af årsagerne til torskebestandens nedgang. Svaret kan findes hos leverormene, der overføres fra gråsæler.

I Østersøen er gråsælerne inficeret med leverorm, og torsken bliver inficeret, når den spiser inficerede byttedyr. Leverormen udgør en betydelig udfordring, da den forhindrer torskens vækst. En høj belastning af leveorm fører til en nedsat evne til at fordøje føde.

I den centrale og østlige Østersø er brisling en primær kilde til føde for torsken, og vigtig for torskenes vækst og reproduktion. Ny forskning viser, at torskene ikke får mange leverorme fra brisling. En gruppe forskere fra Tyskland, Polen og Danmark har gennemgået mere end 6.000 brislinger fra seks områder i Østersøen for leverorme. Undersøgelserne viste, at leverom i brisling generelt var mindre end en halv procent. Selv de inficerede brislinger havde kun få leverorme, typisk kun en eller to pr. fisk. Dette tyder på, at torskene inficeres med leverorme fra andre byttedyr.

Desuden har de øgede områder med iltsvind i Østersøen skabt yderligere udfordringer for torsken. Dette skyldes delvist udledning af næringsstoffer og det reducerede inflow af iltrigt vand fra Kattegat-Skagerrak-området. Klimaændringer med stigende havtemperaturer har også negativ indvirkning på torsken.

Marine Ingredients Denmark vægter et sundt havmiljø højt, med fokus på at styrke naturen og biodiversiteten. Derfor støtter vi forskernes bestræbelser på at kortlægge de faktorer, der har påvirket torskens aktuelle sundhedstilstand. Iltsvind og leverorme fra gråsæler udgør således en betydelig trussel mod torskens overlevelse i Østersøen, hvilket gør det nødvendigt at tage hånd om disse problemer, snarere end at pege fingre ad brisling.

I Østersøen bliver der nu endnu skåret i fiskekvoterne. Desværre adresserer man ikke samtidig den voksende sælbestand, der udgør en betydelig trussel for fisk. Forvaltningen af Østersøens økosystem bør ikke blot fokusere på begrænsning af fangster, men også nøje overveje og håndtere andre negative miljøpåvirkninger, herunder konsekvenserne af de stigende sælbestande.

Læs mere om DTU Aquas forskning her.

Skotsk forslag om at lukke tobisfiskeriet: det videnskabelige grundlag mangler

2023.10.13

Marine Ingredients Denmark (MID) har den 12. oktober 2023 indsendt høringssvar til den skotske høring vedrørende forslaget om at lukke tobisfiskeri i alle skotske farvande. Vi opfordrer kraftigt den skotske regering til at overveje de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forslaget.

Den skotske regering har foreslået at lukke tobisfiskeriet i skotsk farvand og har inviteret til en høringsrunde, hvor MID nu har indsendt sit høringssvar. Vi opfordrer den skotske regering til at overveje de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forslaget.

MID anbefaler kraftigt, at den skotske regering bør følge de videnskabelige råd fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Forslaget om at lukke tobisfiskeri i alle skotske farvande afviger fra de etablerede videnskabelige anbefalinger fra ICES.

Tobis er en kortlivet fiskeart, der ikke direkte anvendes som føde til mennesker, men den indeholder vitale proteiner og fedtstoffer, der er afgørende som foderingredienser i akvakulturproduktionen.

Den videnskabelige evidens er usikker

MID opfordrer den skotske regering til at følge den videnskabelige evidens, som viser, at der ikke er klare beviser for hverken negative eller positive påvirkninger ved en evt. lukning af tobisfiskeriet.

Den videnskabelige evidens, der er fremlagt i den skotske høringsrapport, er usikker, som det fremgår af følgende: “Therefore, predicting the effect of further fishery closures on sandeel abundance and their availability to marine top-predators is difficult, as the effect of the closure could be concealed by other sources of mortality. This could be reflected in the data following 2000, as other factors such as environmental forcing or high natural mortality rates may influence sandeel abundances irrespective of anthropogenic pressures” (Poloczanska et al., 2004).

Der er altså ikke videnskabelig evidens for, at en evt. lukning vil forbedre havmiljøet. For fuglearter som søpapegøjer, lomvier og lunder har Serale et al. (2023) vist, at der ikke er klare beviser for negative eller positive påvirkninger af tobisfiskeriet eller en evt. lukning heraf.

Lukning af tobisfiskeriet kan føre til et skift af fiskeriet mod andre arter, hvilket kan medføre til ubalancer i økosystemet. Ubalancer i økosystemet kan have vidtgående konsekvenser og forstyrre det skrøbelige samspil mellem arterne, hvilket kan medføre tab af biodiversitet. Forslaget bør derfor også tage hensyn til de potentielle miljømæssige konsekvenser, især med hensyn til søfuglebestandene og det bredere økosystem.

Negative økonomiske konsekvenser bør også overvejes, herunder de potentielle konsekvenser for Skotland

Det Europæiske Markedsobservatorium for Fiskevarer- og Akvakulturprodukter (EUMOFA) har for nylig offentliggjort deres 2023 rapport om produktionen af fiskemel og fiskeolie. Rapporten fremhæver, at Storbritanniens er blandt de førende importører af fiskemel og fiskeolie produceret i EU. Et fald i produktionen af europæisk fiskemel og fiskeolie vil derfor også få økonomiske konsekvenser for både Storbritannien og Skotland.

Det europæiske tobisfiskeri har historisk set været vigtigt for det globale marked for fiskemel og fiskeolie, og akvakulturproducenterne er afhængige af foderfisk såsom tobis. En lukning af tobisfiskeriet kan forstyrre forsyningskæder, negativt påvirke beskæftigelsen og udløse en kædereaktion, der vil ramme lokale økonomier – herunder i Skotland.  Tobisfiskeriets betydning illustreres ved, at 100.000 tons tobis bidrager til produktionen af 120.000 tons opdrættede fisk hvert år.

Læs hele MID’s høringssvar her: MID Høringssvar til skotsk forslag om tobisfiskeri

Læs også mere om den skotske høring her.