MID Generalforsamling 2024: Komplekse værdikæder kræver effektive løsninger

2024.5.17

Marine Ingredients Denmark afholdt den 16. maj 2024 generalforsamling i Odd Fellow Palæet i København med deltagelse af repræsentanter fra den danske fiskemel- og fiskeoliesektor, den danske fiskeriklynge, embedsmænd, politikere og andre eksterne gæster. I forbindelse med generalforsamlingen trådte næstformand Casper Andersen tilbage, og Kenneth Storbank blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen blev afsluttet med en paneldebat med Johannes Palsson, Liselotte Howhy Stokholm og Alexander Holm.

Marine Ingredients Denmark afholdt den 16. maj 2024 sin 83. generalforsamling i Odd Fellow Palæet i København. Generalforsamlingen blev besøgt af repræsentanter fra den danske fiskemel- og fiskeoliesektor, den danske fiskeriklynge, embedsmænd, politikere og andre eksterne gæster. Under overskriften “Komplekse værdikæder kræver effektive løsninger” præsenterede formand Johannes Palsson sin beretning om udviklingen i 2023 og første del af 2024.

Den danske fiskerisektor består af mange forskellige aktører, og det er vigtigt at bevare et helhedsperspektiv på branchen. Dette perspektiv hjælper ikke kun med at forstå sektorens dynamik bedre, men også med at identificere muligheder og udfordringer på tværs af hele værdikæden. De danske producenter af fiskemel og fiskeolie spiller en central rolle i den danske fiskeriklynge. Området gennemgår en betydningsfuld udvikling og må håndtere mange dagsordener, herunder socialt ansvar, klima, energi, miljø, forsyningssikkerhed og folkesundhed. Vi står i dag over for nye udfordringer og kriser, som forsyningssikkerhed, miljø, klima og overholdelse af internationale aftaler. Komplekse værdikæder kræver effektive løsninger, og dette er et ansvar, vi har i vores branche.

Derudover blev der under generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse. Næstformand Casper Andersen trådte tilbage, og Kenneth Storbank blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Vi takker Casper Andersen for hans indsats det forgangne år og byder Kenneth Storbank velkommen i bestyrelsen, hvor vi ser frem til et godt samarbejde. Formand Johannes Palsson blev genvalgt, og vi ønsker ham tillykke med udnævnelsen.

Marine ingredienser og energieffektivisering: Fokus på bæredygtighed

Udover valget af den nye bestyrelse og formandens beretning, holdt konsulent og biolog ved Marine Ingredients Denmark, PhD James Hinchcliffe, et oplæg om bæredygtigheden i foderprodukter til akvakultur. Han fremhævede, at fiskemel og fiskeolie er essentielle marine ingredienser for den stigende efterspørgsel efter akvakulturprodukter. Dette skyldes ikke kun deres indhold af vigtige aminosyrer og omega-3 fedtsyrer, men også deres lave klimaaftryk, som er afgørende for et bæredygtigt fødevareproduktionssystem. Den danske produktion af fiskemel og fiskeolie bidrager eksempelvis til at skabe næsten 23 millioner måltider hver dag.

Derudover var der et oplæg om erhvervspuljen og den store fiskeforarbejdningsindustris kommende adgang til energieffektiviseringer. Rikke Reumert Schaltz og Morten Broberg fra Energistyrelsen præsenterede arbejdet med at inkludere store fiskeforarbejdningsvirksomheder i erhvervspuljen. Selvom målet endnu ikke er nået, er der nu en proces i gang, hvor vi afventer EU-Kommissionens afgørelse, og der er politisk opbakning fra dansk side. Vi vil derfor gerne takke de danske myndigheder for deres indsats.

Fælles for begge oplæg er, at den danske fiskemel- og fiskeoliesektor bevæger sig i en ny retning, hvor miljø- og klimapåvirkning samt energieffektivitet får stadig større betydning. De danske producenter er allerede langt foran deres europæiske og globale konkurrenter, men de fortsætter med at fokusere på bæredygtige innovationer og teknologier.

Paneldebat: ”Havets og Fiskeriets Fremtid

Generalforsamlingen blev afsluttet med paneldebatten “Havets og Fiskeriets Fremtid” med CEO og formand Johannes Palsson fra FF Skagen, direktør Liselotte Howhy Stokholm fra Tænketanken Hav, og biolog Alexander Holm fra Den Dyriske Time. Liselotte Howhy Stokholm og Alexander Holm indledte debatten med hver deres oplæg.

Selvom deltagerne kom fra forskellige baggrunde inden for erhvervslivet, tænketanke og NGO’er, og havde forskellige synspunkter, var der en bred enighed om, at politikerne og beslutningstagerne bør gøre mere for at beskytte havet og havmiljøet. Især blev der opfordret til at accelerere begrænsningen af udledningen af miljøforurenende og farlige stoffer fra land til hav. Vi takker alle deltagerne for en god paneldebat og værdifulde refleksioner.

Se flere billeder fra generalforsamlingen og læs hele formandens beretning her: MID Generalforsamling Beretning 2024

MID har indsendt høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse

2024.5.13

Marine Ingredients Denmark har den 13. maj 2024 fremsendt høringssvar til Energistyrelsens høring om ny erhvervspuljebekendtgørelse.

Det er stærkt beklageligt, at større fiskeforarbejdningsvirksomheder fortsat ikke er omfattet af Erhvervspuljebekendtgørelsen og derved er afskåret fra at opnå støtte til investeringer i klimaeffektive energirenoveringer. Marine Ingredients Denmark har i årevis aktivt arbejdet hen imod dette mål og henviser i den forbindelse til vores seneste høringssvar til Energistyrelsen den 15. november 2023 vedrørende ændringer i erhvervspuljebekendtgørelsen.

Senest i januar 2024 har Marine Ingredients Denmark i samarbejde med Danish Seafood Association indsendt vores bidrag til Energistyrelsens anmeldelse til EU-Kommissionen med henblik på at få store fiskeforarbejdningsvirksomheder inkluderet i Erhvervspuljen.

Den 19. marts 2024 blev der indgået en Aftale om udmøntning af omstillingsstøtten fra Grøn skattereform for industri mv. hvor fiskeforarbejdningssektoren nu hører under almindelig proces og omfattes, så vidt det er muligt under EU’s statsstøtteregler, i målgruppen for omstillingsstøtten. Der er afsat knap 2 mia. kr. til omstillingsstøtte. Aftalen er en udmøntning af omstillingsstøtten som en del af Grøn Skattereform for industri mv. fra den 22. juni 2022. Marine Ingredients Denmark har tidligere fremsendt høringssvar til denne aftale, hvor vi påpegede behovet for at inkludere vores virksomheder i støtte til energirenoveringer.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse

MID har indsendt høringssvar til Skatteministeriets høring vedrørende spildevandsafgift

2024.5.13

Marine Ingredients Denmark har den 13. maj 2024 fremsendt høringssvar til Skatteministeriets høring over bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet.

Med vedtagelsen af L 119 den 2. april 2024 vil godtgørelsesordningen i spildevandsafgiftslovens § 11 blive ophævet fra den 1. juli 2024. Godtgørelsesordningen tillod momsregistrerede virksomheder at modtage en godtgørelse på 80 pct. af den del af spildevandsafgiften, der oversteg 30.000 kr. årligt og var relateret til virksomhedens afgiftspligtige udledning af spildevand, forudsat at mindst 80 pct. af afgiften kunne henføres til forarbejdning af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr.

Som følge af ophævelsen af godtgørelsesordningen kræves der ændringer i bekendtgørelsen, hvor ordningen fjernes under § 2, stk. 8.

Ophævelsen af godtgørelsesordningen vil få økonomiske konsekvenser for danske fiskemels- og fiskeolieproducenter, der forventes at overstige 3 mio. kr. årligt. Disse virksomheder har tidligere investeret i nye rensningsanlæg for at håndtere deres spildevand, men selv med disse investeringer vil de stå over for betydelige økonomiske udfordringer på grund af ophævelsen af godtgørelsesordningen.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet

MID har indsendt høringssvar til høring om klimasyn mv.

2024.5.13

Marine Ingredients Denmark har den 13. maj 2024 indsendt høringssvar til Energistyrelsens høring om klimasyn mv.

I det nye udkast til regler om energiledelsessystemer og energi- og klimasyn i visse virksomheder foreslås det, at virksomheder med et årligt energiforbrug over 85 TJ skal have og vedligeholde enten et ISO 50001 energiledelsessystem eller et lignende system. Hvis virksomheder har et årligt energiforbrug over 10 TJ, skal de gennemføre et energisyn. Udover dette fastsætter reglerne også krav, som implementerer dele af den Grønne Skattereform for industri fra 24. juni 2022. Disse krav handler om, at virksomheder med et årligt energiforbrug over 10 TJ også skal gennemføre et klimasyn.

Den danske fiskemel- og fiskeoliebranche arbejder aktivt for at opfylde kravene til energi og miljø, og branchen har allerede opnået certificering i overensstemmelse med internationale standarder. Gennem disse tiltag sikrer branchen, at dens aktiviteter er i overensstemmelse med globale standarder for bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed.

Marine Ingredients Denmark eftersøger klarhed angående kravene til verifikation af både energi- og klimasyn. Indtil nu har energisyn kunnet verificeres i forbindelse med certificering af energiledelse eller miljøledelse, men dette er ikke klart specificeret i bekendtgørelsen.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til udkast til obligatoriske energiledelsessystemer og energisyn og klimasyn

DNACATCH: Nyt projekt skal præcisere pelagiske fangster

2024.5.2

Marine Ingredients Denmark deltager i et nyt projekt kaldet DNACATCH, som sigter mod at udvikle og anvende DNA-metoder til nøjagtig bestemmelse af fangstsammensætningen i pelagiske fiskefangster. Projektet har fået tilsagn om tilskud fra GUDP med det formål at udvikle en præcis metode til kvantificering af bifangst fra pelagiske landinger.

I DNACATCH vil man estimere den pelagiske fangst ved at analysere DNA-prøver fra opbevaringsvandet. Vandet cirkuleres i opbevaringstanke, hvilket fordeler fiskenes DNA primært fra slim og hudceller. Ved at analysere en DNA-prøve fra opbevaringsvandet kan man med ret stor sikkerhed give et estimat af fangstsammensætningen.

Udover at kvantificere artssammensætningen kan DNACATCH’s metode også bruges kvalitativt. Metoden er ekstremt sensitiv og kan opdage arter ned til promille-niveau. Derfor kan man identificere selv små mængder af arter, man absolut ikke ønsker som bifangst.

Vi ser positivt på projektet, da det kan åbne døren for nye teknologier og mere effektive måder at registrere fangster på. Korrekte registreringer er afgørende for bæredygtigt fiskeri.

Projektpartnere inkluderer Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Marine Ingredients Denmark (MID), Eurofins Genomics og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO). DNACATCH fik tilsagn fra GUDP i 2023 og løber frem til sommeren 2027.

Læs mere om projektet her.

Ny rekord i dansk fødevareeksport i 2023: Fisk spiller fortsat en vigtig rolle

2024.4.30

Ifølge opgørelser fra Landbrug & Fødevarer bragte fødevareklyngen sidste år rekordmange penge hjem til Danmark i eksportindtægter. I 2023 nåede den samlede vareeksport 199,3 mia. kr., hvilket er en stigning på 2,6 mia. kr. fra året før. Dette indikerer en stor efterspørgsel på danske fødevare- og agroindustriprodukter i udlandet.

Blandt de største eksportvaregrupper i 2023 er fisk og skaldyr, som i 2023 blev eksporteret for en værdi af 29,6 mia. kr., kun overgået af grisekød. Fisk og skaldyr har konsekvent været den andenstørste eksportvaregruppe i Danmark.

Selvom halvdelen af fødevareklyngens produktkategorier oplevede vækst i 2023, faldt eksportværdien af fisk og skaldyr med 0,4 mia. kr. sammenlignet med året før.

Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark, kommenterer: ”At fisk og skaldyr fortsat er den andenstørste eksportvaregruppe i Danmark, viser, at der er stor global efterspørgsel efter mad fra havet. Betydningen af forarbejdningssektoren kan ikke understreges nok, da den udgør en afgørende forbindelse mellem fiskere, akvakultur og forbrugere. Desværre ser vi presserende faktorer som forurening af havmiljøet og manglende overholdelse af internationale samarbejdsaftaler inden for fiskeriet – beslutningstagerne bør være opmærksomme på disse, da det ellers kan true Danmarks vigtigste eksportsektorer.”

Vi er i Marine Ingredients Denmark, som producenter af fiskemel og fiskeolie, glade for, at fisk og skaldyr fortsat er blandt Danmarks vigtigste eksportvarer. Den danske fiskerisektor er mangfoldig og involverer mange aktører og sektorer. Derfor er det vigtigt at opretholde et helhedsperspektiv på både fiskeri- og forarbejdningssektoren i Danmark. Dette vil ikke kun styrke eksporten, men også fremme en mere bæredygtig fiskeri- og forarbejdningssektor.

De danske fiskemel- og fiskeolieproducenter repræsenterede i 2023 en samlet eksportværdi på 4,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 11% i forhold til 2022.

Læs mere om opgørelsen her.