Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til forslag om ny emissionsafgift

2024.3.8

Marine Ingredients Denmark har den 8. marts fremsendt høringssvar til Skatteministeriets forslag om ny emissionsafgift.

I det fremlagte udkast til forslag om lov om afgift af emissioner fra kvoteomfattede sektorer (kendt som emissionsafgiftsloven) foreslås indførslen af en ny afgift på 375 kr. pr. ton udledt CO2e i 2030 for virksomheder omfattet af EU’s kvotehandelssystem. Denne afgift adskiller sig fra CO2-afgiften ved at være en direkte afgift på selve drivhusgasudledningerne, i modsætning til CO2-afgiften, der beregnes baseret på energiprodukternes eller elektricitetens mængde ved forbrug.

For den danske fiskemel- og fiskeoliebranche vil den foreslåede emissionsafgift alene medføre øgede erhvervsmæssige konsekvenser på næsten 27 mio. kr.

Formålet med emissionsafgiften er at fremme den grønne omstilling ved at pålægge virksomhederne en ny afgift, jf. Aftale om Grøn Skattereform. Marine Ingredients Denmark ser positivt på initiativet til at fremme den grønne omstilling. Dog understreger vi behovet for betydelig og hurtig støtte til omlægning samt en udbygning af el- og/eller biogasnettet. Selvom den danske branche allerede har positioneret sig som et førende eksempel og er langt foran sine europæiske konkurrenter på miljøområdet, påpeges det, at uden adgang til alternative energikilder vil det kræve investeringer af en størrelse, som branchen ikke selv kan dække.

Til sidst ønsker Marine Ingredients Denmark at gøre Skatteministeriet opmærksom på, at de betydelige økonomiske konsekvenser af både den nye emissionsafgift og udfasningen af gratistildelingen af kvoter også vil påvirke virksomhedernes internationale konkurrenceevne. Det er særligt bekymrende, eftersom de danske fiskemel- og fiskeolieproducenter opererer i et globalt marked, hvor konkurrencepresset er hårdt. Det er væsentligt at adressere disse udfordringer for at sikre branchens fortsatte konkurrenceposition på internationalt plan.

Læse hele høringssvaret her: MID høringssvar til udkast til forslag om lov om afgift af emissioner fra kvoteomfattede sektorer (emissionsafgiftsloven) mm