Høringssvar

Nye CO2-afgifter bør ikke forringe den internationale konkurrenceevne

2023.10.11

Marine Ingredients Denmark har den 9. oktober fremsendt høringssvar til Energistyrelsens supplerende høring om konsekvensvurderinger som følge af CO2-kvoteloven.

Fiskemel- og fiskeoliebranchen udgør en vigtig del af den danske fiskerisektor. Den udgør den primære aftager af industrielt fangede fisk, der fiskes af både danske og udenlandske fartøjer, samt restmaterialer og afskær fra konsumfiskeindustrien. Der eksporteres årligt for ca. 4. mia. kr. til lande verden over. Det er højværdiprodukter med stor international efterspørgsel både i og udenfor EU.

I forbindelse med indførelsen af den såkaldte kulstofmekanisme i EU, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), vil gratistildeling af kvoter blive udfaset i perioden mellem 2026 – 2034. Det er målet, at alle gratiskvoter, uanset sektor, er udfaset senest i 2034. Det vil sige, at de danske fiskemel- og fiskeolieproducenter også mister gratis kvoter.

Som det fremgår i ministeriets høringsbrev forventes det, at de ekstra omkostninger, som virksomhederne vil pådrage sig som følge af udfasningen af gratis kvoter, vil blive kompenseret konkurrencemæssigt med indførelsen af CBAM, eftersom producenterne er beskyttet mod konkurrenter, der ikke er underlagt kvoteordningen, og dermed mod risikoen for udflytning.

Marine Ingredients Denmark er i nogen grad enig i denne tilgang, under forudsætning af at systemet fungerer som tiltænkt. Dette vil sikre, at danske fiskemel- og fiskeolievirksomheder forbliver konkurrencedygtige, selvom de skal anskaffe kvoter, som i dag er gratistildelt. Ikke desto mindre vil vi gerne påpege, at udfasningen af gratis kvoter vil betyde øgede omkostninger på op mod 30 mio. kr. årligt ved en forventet kvotepris på 100 euro/pr. ton.

Derudover ønsker Marine Ingredients Denmark at påpege, at der er potentiale for nye uforudsete markedsdynamikker, som potentielt kan være konkurrenceforvridende. Indførelse af CO2-afgifter med det formål at reducere kulstoflækage i forbindelse med import af varer fra tredjelande, især inden for energi- og CO2-intensive sektorer, kan medføre øget handel mellem regioner uden for Europa. De nye CO2-afgifter kan derfor være en forhindrende faktor for adgang til det europæiske marked, især EU-markedet. Dette kan føre til konkurrenceforvridning og potentielt medføre højere omkostninger for producenterne i EU.

Afslutningsvis anbefaler Marine Ingredients Denmark, at ministeriet også bør tage hensyn til de ekstra administrative byrder, som europæiske producenter kan forvente som følge af et øget rapporteringskrav.

Du kan læse hele høringssvaret her: MID Høringssvar til supplerende høring vedr. lov om CO2