Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til Skatteministeriets høring vedrørende spildevandsafgift

2024.5.13

Marine Ingredients Denmark har den 13. maj 2024 fremsendt høringssvar til Skatteministeriets høring over bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet.

Med vedtagelsen af L 119 den 2. april 2024 vil godtgørelsesordningen i spildevandsafgiftslovens § 11 blive ophævet fra den 1. juli 2024. Godtgørelsesordningen tillod momsregistrerede virksomheder at modtage en godtgørelse på 80 pct. af den del af spildevandsafgiften, der oversteg 30.000 kr. årligt og var relateret til virksomhedens afgiftspligtige udledning af spildevand, forudsat at mindst 80 pct. af afgiften kunne henføres til forarbejdning af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr.

Som følge af ophævelsen af godtgørelsesordningen kræves der ændringer i bekendtgørelsen, hvor ordningen fjernes under § 2, stk. 8.

Ophævelsen af godtgørelsesordningen vil få økonomiske konsekvenser for danske fiskemels- og fiskeolieproducenter, der forventes at overstige 3 mio. kr. årligt. Disse virksomheder har tidligere investeret i nye rensningsanlæg for at håndtere deres spildevand, men selv med disse investeringer vil de stå over for betydelige økonomiske udfordringer på grund af ophævelsen af godtgørelsesordningen.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet