Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til ny betalingsbekendtgørelse

2023.12.5

Marine Ingredients Denmark har den 5. december fremsendt høringssvar til Fødevarestyrelsens høring om ny betalingsbekendtgørelse (bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer,
foder og levende dyr m.m.).

Vi har gentagne gange påpeget den uretfærdighed, der er forbundet med opkrævningen af mængdeafgiften. Denne afgift, som er direkte relateret til volumen og eksportaktivitet, står på ingen måde ikke i forhold til den kontrolmæssige byrde, vores branche står over for. I perioden januar 2021 til og med november 2023 har de to danske fiskemelsproducenter samlet haft omkostninger for op imod 5 mio. kr. som følge af afgifter og gebyrer for kontrollen.

I et svar til os fra Fødevarestyrelsen af 3. juli 2017 (j.nr. 2017-32-420-00057) fremgår det, at fiskemel er afgiftsmæssigt ligestillet med andre fodermidler, der indgår i til foderblandinger til fisk. De danske fiskemels- og fiskeolieproducenter er derfor pålagt mængdeafgift, jf. udkastet til bekendtgørelsens § 55 stk. 3. Visse foderprodukter er dog fritaget, jf. udkastet til bekendtgørelsens § 55 stk. 4.

På den baggrund oplever Marine Ingredients Denmarks branche fortsat ulighed og diskrimination, eftersom visse typer foderprodukter – såsom korn af byg, hvede, havre, rug og triticale og forarbejdede produkter heraf, samt ferske og frosne animalske biprodukter som f.eks. kød, blod og afskær, jf. udkastet til bekendtgørelsens § 55 stk. 4 – er fuldstændigt undtaget fra mængdeafgiften ifølge betalingsbekendtgørelsen. Dette til trods for, at kontroludgifterne fortrinsvist relaterer sig til disse fodertyper og -virksomheder.

Som det også fremgår af svar til os fra Fødevarestyrelsen af 3. juli 2017, fastsætter Kontrolforordningen (EF nr. 882/2004) artikel 26, et generelt princip om, at medlemsstaterne selv kan vælge finansieringsformen for offentlige kontroller. Vi stiller derfor endnu spørgsmål til Fødevarestyrelsens beslutning om at afgiftsfritage visse typer foderprodukter for derved at vælte en uforholdsmæssig stor belastning over på producenter af de øvrige foderprodukter. Det svarer på ingen måde til den kontrolindsats, der er knyttet til branchen.

Marine Ingredients Denmark udtrykker alvorlig bekymring over, at de danske fiskemels- og fiskeolieproducenter bærer en uforholdsmæssig stor del af mængdeafgiften, hvilket placerer vores branche i en særdeles ugunstig konkurrencesituation. Marine Ingredients Denmark er især opmærksom på den forventede stigning i gebyret fra 1. januar 2024.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til bekendtgørelsen om betaling for kontrol