Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til havstrategiens indsatsprogrammer

2023.12.20

Marine Ingredients Denmark har den 20. december fremsendt høringssvar til Miljøministeriets høring over havstrategiens indsatsprogram og beskyttede havstrategiområder.

Marine Ingredients Denmark er som en integreret del af fiskeriets værdikæde helt afhængige af et sundt havmiljø, og vi ser positivt på mange af de indsatsprogrammer, der fremgår af Miljøministeriets udkast til havstrategiens indsatsprogram.

Havstrategiens indsatsprogram præsenterer de nationale initiativer, der har en direkte eller indirekte positiv effekt på havmiljøet og myndighederne er i deres forvaltning bundet af indsatsprogrammet. Det er vores opfattelse, at der er behov for en målrettet indsats for at forbedre havmiljøet, som desværre er negativt påvirket af en lang række presfaktorer.

En væsentlig udfordring for havet er udledningen af miljøfarlige stoffer. Vi anbefaler, at der udarbejdes målrettede indsatsprogrammer, der kan mindske udledningen af miljøfarlige stoffer til havet. Ikke mindst PFAS, der påvirker fiskeforarbejdningsvirksomhederne negativt. Det er vores opfattelse, at indsatsprogrammer rettet mod udledning af miljøfarlige stoffer, herunder særligt PFAS, i havet vil bidrage til Miljømål 8 om Miljøfarlige stoffer.

Marine Ingredients Denmark påpeger også, at der er brug for væsentlige indsatser for at nedbringe udledningen af kvælstof, der påvirker det danske havmiljø negativt. Jf. udkast til indsatsprogrammet, udgør landbruget ca. 70 % af kvælstoftilførslen. Vi er overvejende positive overfor indsatsprogrammet DK-HSII-31: ”Vandområdeplaner 2021-2027 (VP3) samt aftale om grøn omstilling af dansk landbrug”, hvor den seneste opgørelse af indsatsbehovet viser, at udledningen skal nedbringes med ca. 13.000 ton kvælstof årligt. I ministeriets Vandområdeplaner 2021-2027 (VP3) er det angivet, at den samlede landbaserede tilførsel af kvælstof til alle kystvande i Danmark, var omkring 56.300 ton om året i perioden 2016-2018. I 2024 skal der træffes beslutning om, hvordan de resterende tons kvælstof skal reduceres, og hvordan der skal håndteres behovet for fosforindgreb. Marine Ingredients Denmark anbefaler en øget indsats for at mindske denne udledning og imødekomme udfordringen med fosfor. Vi foreslår desuden, at ministeriet bør genoverveje, om en reduktion på 13.000 ton kvælstof er tilstrækkelig, når man sammenligner med perioden 2016-2018, hvor udledningen lå på ca. 56.300 ton kvælstof.

Det er positivt, at Miljøministeriet vil beskytte havmiljøet med udpegning af beskyttede områder fx ved indsatsprogram DK-HSII-2: ”Udpegning og forvaltning af strengt beskyttede havområder”. Marine Ingredients Denmark foreslår, at der bør arbejdes på at opnå sameksistens i de strengt beskyttede områder for at sikre fortsat plads til fiskeriet. En begrænsning af fiskeriet vil få erhvervsøkonomiske konsekvenser både for det primære fiskeri og følgevirksomheder såsom fiskeforarbejdningsvirksomhederne. Marine Ingredients Denmark anbefaler i stedet, at Miljøministeriet bør tage udgangspunkt i den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) ift. anbefalinger til fiskeriet.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til havstrategiens indsatsprogrammer