Høringssvar

MID har følgende bemærkninger til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris høring om fiskerimuligheder for 2023

2022.11.15

Marine Ingredients Denmark har den 15. november 2022 fremsendt høringssvar til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i forbindelse med høring om fiskerimuligheder for 2023. Høringen vedrører konkret EU-Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande for 2023 samt fastsættelse af fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2023 og 2024.

EU-Kommissionens forslag bygger som ved tidligere forslag på Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) videnskabelige rådgivning om fiskerimulighederne for 2023. MID støtter som udgangspunkt ICES videnskabelig rådgivning om kvoterne for de samlede tilladte fangstmængder (TAC).

Generelle bemærkninger:

MID har i sit høringssvar lagt vægt på, at de pelagiske arter spiller en central rolle i de nordøstatlantiske økosystemer og i den globale fødevaresikkerhed. Ifølge MID bør man fra dansk side opfordre til, at EU-Kommissionen fremadrettet bør anmode ICES om at undersøge og inkorporere økosystemvariabler i den samlede rådgivning, herunder i forhold til, hvordan de pelagiske arters rekruttering og udbredelse påvirkes af ændringer i klima, vind og havtemperaturer.

Specifikke bemærkninger: 

MID har i sit høringssvar specifikt haft bemærkninger til EU-Kommissionens forslag om fiskerimuligheder for 2023 i forhold til kyststatsaftalerne og sild.

I kyststatsforhandlingerne fordeles kvoterne om karel, atlanto-skandisk sild og blåhvilling. MID har i sit høringssvar lagt afgørende vægt på, at den videnskabelige rådgivning på blåhvilling følges, da denne er en meget vigtig bestand for fiskemelsproducenterne i både Danmark samt i hele Nordatlanten. MID opfordrer ligeledes til, at der findes en politisk aftale om fordeling af arterne marekl, NVG sild og blåhvilling.

I forhold til sild anbefaler MID at følge den videnskabelige rådgivning udarbejdet af ICES, der er baseret på MSY-metoden og med en fastsættelse af en samlet tilladt fangstmængde (TAC) for 2023 på 414.886 tons, dvs. 403.813 tons til A-flåden (konsumflåden) og 11.073 tons til B-flåden (industriflåden/sildebifangst). MID finder, at der er behov for, at EU, Storbritannien og Norge afslutter arbejdet med at udvikle en langsigtet forvaltningsstrategi, som er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik, den seneste videnskabelige rådgivning, og som kan danne grundlag for fremtidig videnskabelig rådgivning. Forvaltningsstrategien bør sikre, at der er en sildebifangstkvote, som er tilstrækkeligt stor til at sikre fuld udnyttelse af industriarterne.

Afslutningsvist har MID noteret sig, at EU-Kommissionens i deres forslag fastholder bestemmelser vedr. år-til-år fleksibilitet, 9 pct. artsfleksibilitet og fodnote vedr. afskrivning af bifangst, hvilket hilses velkomment fra vores side af.