Høringssvar

MID har følgende bemærkninger til Miljøstyrelsens høring om revideret luftvejledning og B-værdivejledning

2022.10.6

Vedr. Høring til udkast til revideret Luftvejledning, revideret B-værdivejledning og 1. supplement til lugtvejledningen, 

Marine Ingredients Denmark repræsenterer fiskemel- og fiskeolieproducenter i Danmark med en gennemsnitlig eksportindtægt på ca. 4 mia. kr. årligt.

Vi har følgende bemærkninger til udsendt udkast til revideret Luftvejledning, revideret B-værdivejledning og 1. supplement til lugtvejledningen med udskudt høringsfrist til den 5. oktober 2022.

Generelt

Generelt vil vi bemærke, at de foreslåede nationale tiltag i vejledningerne dels kan vise sig at være yderst omkostningstunge, dels vil medføre en forringelse af vores konkurrenceevne, i og med at producenter i andre EU- og tredjelande ikke stilles de samme stramme krav, og dels vil medføre et øget energiforbrug og dermed øge vores CO2-udledning.

Da Miljøstyrelsen ikke har opgjort de økonomiske og administrative omkostninger ved de nye regler, endsige begrundet, hvilke sundhedsmæssige udfordringer, kravene forsøger at løse, bør vejledningsudkastene trækkes tilbage, indtil ovennævnte kan dokumenteres.

Luftvejledning
Vi er som virksomheder underlagt BREF-krav, fastsat med udgangspunkt i bedst tilgængelige teknikker. Vi finder det helt uacceptablet, og et udtryk for overimplementering, at der i vejledningen lægges op til, at der altid skal tages udgangspunkt i den strammeste værdi, hvis der er uoverensstemmelse mellem BREF-kravene (BAT-AEL-grænseværdier) og emissionskravene i vejledningen.

BREF-kravene er juridisk bindende, og det er derfor vanskeligt at se, hvordan en vejledning skal kunne have forrang overfor BREF-kravene.

B-værdier

Vi finder det stærkt problematisk, at Miljøstyrelsen ikke fremlægger klar evidens for, at der er behov for at indføre grænseværdier for emmissioner af proteinholdigt støv, men at vejledningen alene er baseret på en antagelse om, at alle former for proteinholdigt støv er farligt og skal underlægges særdeles stramme og omkostningstunge krav til filtrering.

Der bør indføres en definition på proteinholdigt støv, så kun emissioner med en reel risiko omfattes, og det