Høringssvar

MID har følgende bemærkninger til Energistyrelsens høring over udkast til ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen

2023.5.11

Vi skal indledningsvist udtrykke vores undren over, at vi ikke er medtaget på høringslisten, da den foreslåede ændring primært vedrører fiskeforarbejdningsvirksomheder og vi har haft en lang forudgående dialog med Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om det problem, at fiskeforarbejdningsvirksomheder ikke har adgang til støtte under Erhvervspuljen.

I svarbrev til os fra Margrethe Vestagers kabinet af 4. oktober 2022 (vedlagt) fremgår, at gruppefritagelsesforordningen (1388/2014) for fiskeri giver mulighed for denne støtte i medlemslandene, herunder i dansk fiskeindustri, og som du ved, har vi har stillet os helt uforstående over for, at denne EU-hjemmel først nu omsættes i en dansk bekendtgørelse, når muligheden har eksisteret i hele erhvervspuljens levetid. Det har sat fiskeindustrien bagud i energiomstillingsmuligheder i forhold til andre forarbejdningsvirksomheder, herunder også fødevareforarbejdnings- og fodervirksomheder, som vi er i direkte konkurrence med. Vi har vedvarende påpeget dette og bedt om, at der rettes op herpå – især i perioden med voldsomt høje udgifter til energi.

Vi hilser det naturligvis velkomment, at små og mellemstore fiskeforarbejdningsvirksomheder og fiskeauktionshaller nu inddrages under bekendtgørelsen, så de opnår samme adgang til tilskud til energibesparelser, energieffektiviseringer og CO2-reduktioner som alle øvrige erhvervsvirksomheder.

Men vi skal kraftigt opfordre til, at også store virksomheder medtages i bekendtgørelsen og altså i udkastet til ændret bekendtgørelse. I det omfang der stadig mangler afklaring i forbindelse med anmeldelse af denne støtte til EU-kommissionen, kan dette skrives ind som et simpelt forbehold i bekendtgørelsen, der således umiddelbart vil kunne ophæves ved en korrektion i retsinformation, når svaret fra EU-Kommissionen er modtaget, og der er afklaret herom.

Når det alene beror på en formel godkendelse fra Kommissionen, forekommer det helt unødvendigt at skulle gennemføre endnu en revision af bekendtgørelsen, med den procestid og det tab af muligheder, der vil følge heraf. Vi skal stærkt opfordre til, at også store virksomheder medtages i den nuværende bekendtgørelsesændring, og vi ser ingen tvingende grunde til, at dette ikke straks kan iværksættes (med et formelt forbehold for anmeldelsen). Det virker helt urimeligt på denne måde at sætte store virksomheder yderligere bagud.

Dette var også det klare tilsagn fra departementschef Lars Frelle på vores møde den 2. februar i år.

For det andet skal vi opfordre til, at alle muligheder for tilbagevirkende kraft overvejes og medtages i bekendtgørelsen. Vi har haft EU-statsstøtte-hjemmelen til tilskud fra Erhvervspuljen i hele puljens levetid, men vi har ikke kunnet opnå tilskud, alene fordi Energistyrelsen først på dette stærkt forsinkede tidspunkt har taget initiativ til at udmønte muligheden for fiskeindustrien i bekendtgørelsen. De virksomheder, der allerede har gennemført projekter til energiomstilling, men som efterlever alle indholdsmæssige krav, bør derfor have mulighed for at kunne tilgodeses. Især de høje energiomkostninger sidste år bevirkede, at mange virksomheder ikke havde realistisk mulighed for at udskyde investeringerne i evt. forventning om senere at kunne opnå tilskud. De var tvunget til at investere.

Vi forventer, at Energistyrelsen udviser imødekommenhed på de to nævnte forhold henset til de muligheder, som vi i fiskeindustrien i den mellemliggende periode er gået glip af, men som vi siden 2014 har haft grundlag for at gøre brug af i EU’s statsstøtteregler.