Høringssvar

MID har følgende bemærkninger: Høring vedr. ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

2022.8.18

MID har den 17. august sendt følgende høringssvar til Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet vedr. ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget:

Marine Ingredients Denmark repræsenterer fiskemel- og fiskeolieproducenter i Danmark med en gennemsnitlig eksportindtægt på ca. 4 mia. kr. årligt.

Vi noterer os, at hensigten med ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget er at udvide muligheden for at støtte initiativer til fremme af den grønne omstilling samt sikre et større afløb fra Erhvervspuljen. Vi skal derfor henlede opmærksomheden på den diskrimination mellem erhvervsgrene, der finder sted i uddeling af midler fra Erhvervspuljen.

Dansk fiskeindustri står, som den eneste branche i Danmark, uden mulighed for at søge statslige midler til energiomstilling under Erhvervspuljen. Ingen andre danske erhvervsgrene er holdt udenfor disse tilskudsmuligheder. Danske styrelser og ministerier henviser til, at fiskeindustrien ikke en del af EU’s gruppefritagelsesforordning, og derfor ikke kan modtage støtte under Erhvervspuljen. Vi har, i parentes bemærket, heller ikke mulighed for at søge energitilskud under EU’s Fiskerifond.

Vi har fået foretaget en advokatundersøgelse, der peger på, at Energistyrelsen skal finde hjemlen i EU’s gruppefritagelsesforordning for fiskeri og akvakultur og Retningslinjer for støtte til fiskeri og akvakultur.

Fiskemelsfabrikkerne er yderst energitunge, og er at finde blandt de hårdest ramte virksomheder, som netop skulle omfattes af midlerne i den kommende fond for grøn omstilling. Vi ser nu ind i en situation, hvor vi bliver yderligere afgiftsbelagt med en kommende national CO2-afgift, i tillæg til betalinger i EU´s kvotehandelssystem, men ikke har adgang til at søge den øremærkede omstillingsstøtte!

Vores advokat, vurderer, at Kommissionen vil godkende støtte til fiskeforarbejdningsindustrien, men det kræver, at man fra dansk side udarbejder en anmeldelse til Kommissionen.

Danske ministerier har hidtil forholdt sig helt tavse om disse muligheder trods talrige henvendelser og ingen synes at ville forholde sig til alvoren i denne problemstilling.