Høringssvar

MID har følgende bemærkning: Det er af afgørende dansk interesse at opretholde adgang til fiskeri i britisk farvand

2021.3.15

Høringssvar på F 1-21 – om Storbritanniens igangværende offentlige høring om forslag til forvaltningstiltag i fire Marine Beskyttede Områder (MPA), herunder også Dogger Banke MID har følgende kommentarer:

Det er af afgørende dansk interesse at opretholde adgang til fiskeri i britisk farvand, herunder Doggerbanke.

Industrifiskeriet repræsenterer en dansk særinteresse i EU og Danmark havde inden Brexit rettigheder til henholdsvis 94, 74 og 88 % af fiskeriet efter tobis, sperling og brisling i Nordsøen. Industrifiskeriet og forarbejdningen af fiskemel og fiskeolie er vigtige erhverv for Kystdanmark. Industrifisk udgør værdimæssigt 24 % af alle danske landinger og 732.234.957 kr. årligt i gennemsnit over de sidste 10 år.

Af de fire MPA’er som Storbritannien har i høring, er det lukning af Doggerbanke for fiskeri med bundtrukne redskaber, som vil få betydning for dansk fiskeri og de danske fiskemel- og
fiskeolieproducenter.

Værdien af danske fangster med bundtrawl og pelagisk trawl fra Doggerbanke, 2013-2020, har DTU Aqua opgjort til mere end 30 mio. kr. årligt. DTU Aqua har ikke i sine beregninger medtaget den deraf afledte eksportværdi af fiskemel og fiskeolie.

Bundtrawlsfangsterne på Doggerbanke består udelukkende af tobis, og de pelagiske fangster er også primært tobis samt lidt brisling. Både tobis og brisling landes til de danske fiskemel og fiskeoliefabrikker.

Den gennemsnitlige landingsværdi (2013-2020) af tobis (og brisling) fra Doggerbanke var ca. 31,5 mio. kr. og den samlede eksportværdi af fiskemel + fiskeolie fra landingerne fra Doggerbanke var ca. 50 mio. kr. I 2013, hvor vi så de største landinger af tobis (og brisling) fra Doggerbanke, var landingsværdien ca. 80 mio. kr. og den samlede eksportværdi af fiskemel + fiskeolie ca. 125 mio. kr.

Tobis og brisling er de absolut vigtigste bestande for den danske produktion af fiskemel og fiskeolie og Doggerbanke det vigtigste fangstområde, og der vil være uoprettelige økonomiske tab for de danske fiskemelsproducenter, samt væsentlig reduktion af nord- og vestjyske arbejdspladser, hvis briterne lukker Doggerbanke for fiskeri.

Briterne har gennem flere år deltaget i de internationale forhandlinger om naturbeskyttelse af Doggerbanke, hvor man var tæt på enighed om, hvilke dele af Doggerbanke, der skulle beskyttes og at de vigtigste tobisfiskepladser skulle holdes fri. Den forståelse går briterne nu imod med det nye forslag. En lukning af Doggerbanke må de facto anses som en manglende opfyldelse af TCA´en, da briterne derved ikkerespekterer den indgåede aftale om gensidig adgang.