Events

Generalforsamling i Marine Ingredients Denmark 2017

2017.6.12

Den 9. juni 2017 afholdt Marine Ingredients Denmark sin 4. ordinære generalforsamling. I år afprøvede foreningen et nyt koncept, hvor der efter en lukket generalforsamling var inviteret forskellige samarbejdspartnere til at overvære formandens aflæggelse af årsberetningen og derefter et temamøde om Brexit.

Se programmet her

På den lukkede generalforsamling var der genvalg til hele bestyrelsen samt til formanden og næstformanden. Således vil bestyrelsen også i det kommende år blive udgjort af Johannes Palsson (Formand), Peter Jensen (Næstformand), Klaus Kristoffersen og Henrik Sørensen.

Til aflæggelsen af årsberetningen samt temamødet havde MID valgt at invitere repræsentanter fra myndigheder, fiskeribranchen og andre samarbejdspartnere tilknyttet erhvervet. Det var derfor en stor fornøjelse at se repræsentanter fra Christian Friis & Co., DFPO, DPPO, DSA, DTU Aqua, Landbrug & Fødevarer, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet og Simmelhag & Holm.

Årsberetning

I sin beretning for året 2016 lagde formand Johannes Palsson især vægt på følgende punkter:

  • Kvotestatus 2016
  • Råvarer og produktion
  • Eksport
  • Foreningens arbejde
  • Aktuelle sager

I 2016 blev råvaretilførslen reduceret med 18 % i forhold til året før. Det skyldes især reduktionen i tilførslen af tobis. Brisling blev den vigtigste råvare for fabrikkerne. Til gengæld aftog fabrikkerne væsentligt mere afskær fra konsumindustrien i 2016 end tidligere, hvilket gjorde den samlede råvaretilførsel mere acceptabel.

Den gennemsnitlige afregningspris steg med 18 % fra 1,7 kr./kg til 2,1 kr./kg. Produktionen af fiskemel og -olie blev reduceret med henholdsvis 20 % og 14 %.

 

Dansk produktion og eksport af fiskemel- og olie

DK produktion

2015

2016

Ændring %

Råvarer modtaget tons

        996.507

        820.173

-18

Fiskemel produktion tons

        206.568

         165.989

-20

Fiskeolie produktion tons

          55.422

48.411

-14

Afregningspris for industrifisk Kr./kg

1,7

2,1

18

Eksport Fiskemel

Fiskemel tons

213.028

167.124

-22

Fiskemel mio. kr.

2.307

1.926

-17

Fiskemel gns. salgspris Kr./kg

10,8

11,5

6

 Eksport fiskeolie

Fiskeolie tons

116.166

141.023

18

Fiskeolie mio. kr.

1.602

1.783

10

Fiskeolie gns. Salgspris Kr./kg

13,79

12,65

-8

Samlet eksport værdi mio. kr.

3.909

3.709

-5

 

Formanden berettede om foreningens arbejde, der i 2016 har koncentreret sig om følgende områder:

  • Bedre tilførsel af råvarer, herunder forskning
  • Rimelige rammebetingelser
  • Politisk indflydelse og synlighed
  • Internationalt samarbejde

I 2017 arbejder foreningen blandt meget andet videre med disse nøgleområder.

Brexit

Til temamødet om Brexit havde MID inviteret lederen af Udenrigsministeriets Brexit-sekretariat, Jens Godtfredsen, samt direktør for Landbrug og Fødevarer, Karen Hækkerup.

Jens Godtfredsen fortalte om, hvordan forhandlingsprocessen forventes at blive, samt om kompleksiteten i Brexit ud fra et fiskerisynspunkt. Fiskeriet vil blive påvirket både af, hvilken handelsaftale (hvis nogen) der kommer i stand, hvordan farvandsadgangen fordeles og hvordan kvotetildelingen under Den Fælles Fiskeripolitik kommer til at se ud. Godtfredsen forsikrede forsamlingen om, at fiskeriet var en central dansk prioritet, der dog, som alle andre områder, vil blive forhandlet som en integreret del af en samlet aftale.

Karen Hækkerup supplerede oplægget fra Godtfredsen med landbrugs- og fødevareområdets syn på og håb til en kommende aftale med UK om Brexit. Det blev gjort klart i begge oplæg, at hele fødevaresektoren og især fiskeriet efter både konsumarter og proteinfisk har meget på spil i Brexit-forhandlingerne og det står helt klart, at det er område der vil fylde i foreningen arbejde i de kommende år.