Høringssvar

Fiskerimuligheder i Østersøen for 2024 bør fastsættes på baggrund af den videnskabelige rådgivning

2023.9.21

Marine Ingredients Denmark har den 20. september 2023 fremsendt høringssvar til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende fiskerimuligheder i Østersøen for 2024.

Fisk fra Østersøen – i form af både direkte landinger og afskær fra fisk forarbejdet til direkte konsum – udgør ca. 20 procent af råvaregrundlaget for den danske produktion af fiskemel og fiskeolie og repræsenterer således en årlig eksportværdi på 800 mio. kr.

Kommission lægger op til, at sild i den centrale del af Østersøen samt sild i den Botniske bugt kun kan fanges som bifangst. Det er vores vurdering, at begrænsning af fangst for sild i disse områder vil få væsentlige økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser, og at det vil være en uforholdsmæssig drastisk reduktion af TAC fra det ene år til det andet.

Udgangspunktet for fastsættelse af TAC og kvoter bør altid være den videnskabelige rådgivning fra ICES. Vi anbefaler, at man følger ICES rådgivningen:

  • TAC for sild i den Botniske Bugt: mellem 48.824 – 63.049 tons.
  • TAC for sild i den centrale Østersø: mellem 41.706 – 52.549 tons.
  • TAC for brisling: mellem 191.075 – 247.704 tons.

Brisling fra Østersøen udgør ca. 15 procent af råvarerne hos de danske fiskemel- og fiskeolieproducenter, og er en særdeles vigtig fiskebestand. Brislingebestanden er inden for sikre biologiske grænser og i en god tilstand, og en begrænsning af fiskeriet efter brisling bør ikke kunne foretages på baggrund af ikke-dokumenterede eller videnskabeligt beviste hensyn til andre bestande.

Fiskemel og fiskeolie er yderst vigtige ingredienser i produktionen af opdrætsfisk på grund det høje indhold af omega 3 fedtsyrer og sunde proteiner. Akvakultur er blandt de mest klimavenlige produktionsformer, når det kommer til fødevareproduktion, og FAO anbefaler en global vækst i akvakultur.

Fisk fra Østersøen, der anvendes til produktionen af fiskemel og fiskeolie, er produkter af høj kvalitet. Der er dog særlige problemstillinger med dioxin og andre miljøfremmede stoffer i Østersøen, hvilket gør fisk fra især den Botniske Bugt uegnet til direkte konsum grundet de høje indhold af miljøfremmede stoffer.

I produktionen af fiskemel og fiskeolie fjernes dioxin ved hjælp af aktivt kul. Derved bidrager vi til at fjerne dioxin fra Østersøen. Det afspejler vores forpligtelse til at producere sikre og pålidelige produkter, samtidig med at vi mindsker forureningen i Østersøen.

Læs hele vores høringssvar her: Høringssvar fra MID vedr EU Kom forslag for Østersøen 2024.