News

Fiskerikommissionen afleverer anbefalinger om fremtidens fiskeri

2023.12.20

Den 20. december 2023 præsenterede Fiskerikommissionen sine anbefalinger til fremtidens fiskeri. Som en del af følgegruppen har Marine Ingredients Denmark bidraget til udformningen af disse anbefalinger. Vi byder anbefalingerne velkommen og ser frem til det kommende arbejde.

Den 20. december 2023 præsenterede Fiskerikommissionen sine anbefalinger om fremtidens fiskeri. Marine Ingredients Denmark har været en del af følgegruppen siden Kommissionens etablering og har bidraget med input til disse anbefalingerne.

Direktør for Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk, siger om anbefalingerne: “Dette er banebrydende, da det er den første sammenhængende anbefaling af sin art for det danske fiskerierhverv. Der er gjort et grundigt arbejde og vi hilser anbefalingerne velkommen, da de vil bidrage til at sikre en mere bæredygtig og konkurrencedygtig retning for fremtidens fiskeri. Vi ser frem til det kommende arbejde og til at undersøge anbefalingerne nærmere”.

Fiskeforarbejdningssektoren – en vigtig aktør

Som repræsentanter for de danske fiskemel- og fiskeolieproducenter, er vi tilfredse med, at rapporten også adresserer forarbejdningssektoren og dens udfordringer. Danmark har en betydelig fiskeforarbejdningssektor og i 2022 udgjorde værdien af eksporten af fisk, fiskeprodukter samt fiskemel og -olie 34 milliarder kroner og Danmark har den største euopæiske produktion af fiskemel og fiskeolie.

Mange af udfordringerne i forarbejdningssektoren er direkte forbundet med fangstsektorens udfordringer, da en stabil tilgang af råvarer er afgørende for sektorens fremtid. Ændringer i ressourcemønstret som følge af økosystemændringer eller begrænset adgang til havene kan få direkte konsekvenser for sektorens fremtidige eksistens.

Sektoren er også energikrævende, og det vil kræve betydelige investeringer at omlægge produktionen til mindre energikrævende former. En af udfordringerne har været, at sektoren ikke har haft adgang til midler til energirenovering fra Erhvervspuljen under Energistyrelsen, lg vi er glade for, at Fiskerikommissionen specifikt adresserer denne diskriminiation af de store fiskeforarbejdningsvirksomheder. Det fremhæves også, at der er behov for energiinfrastruktur i havneområderne for at sikre tilstrækkelig adgang til vedvarende energi og understøtte en overgang til alternative energiformer.

Fiskeriet og fiskeforarbejdningen kræver helhedsorienterede løsninger

Fiskerikommissionens rapport beskriver en række udfordringer og løsningsmuligheder, som også berører de danske producenter af fiskemel og fiskeolie. Vi værdsætter bl.a.  at Fiskerikommissionen har identificeret håndteringen af sæler og skarver som en konkret anbefaling. Vi har tidligere påpeget denne problematik, som påvirker fiskeriet og bestandene.

Desuden glæder vi os over, at Fiskerikommissionen har valgt at fokusere på en indsats for miljøfarlige stoffer, der påvirker både fiskeriet og forarbejdningssektoren. De danske farvande lider under påvirkningen af miljøfarlige stoffer i betydeligt omfang og konsekvenserne for havets organismer og fiskebestande er ikke tilstrækkeligt belyst. Der bør derfor gøres en maksimal indsats for at reducere udledningerne af disse miljøfarlige stoffer.

Marine Ingredients Denmark takker Fiskerikommissionen og følgegruppen for det gode samarbejde, og ser frem til det videre arbejde med anbefalingerne.

Læs mere her og find rapporten her.

 

Fiskerikommissionens anbefalinger til fremtidens fiskeri

 • Anbefaling 1: Gennemgribende reform af EU’s fælles fiskeripolitik og andre EU-regler
 • Anbefaling 2: Etablering af et Havråd
 • Anbefaling 3: Forenkling af ejerskabsregler i fiskeriet
 • Anbefaling 4: Øget selvforvaltning i dansk fiskeri
 • Anbefaling 5: Brugerbetaling for biologisk rådgivning og kontrol af fiskeriet
 • Anbefaling 6: Klarhed om fordelingen af ressourcerenten i dansk fiskeri og mulig betaling for brugsretten til den fælles fiskeressource.
 • Anbefaling 7: Styrkelse af det statskontrollerede mærke Naturskånsom
 • Anbefaling 8: Styrkelse af hjemmemarkedet og en stærkere profilering af dansk fisk
 • Anbefaling 9: Fiskeriet som drivkraft for aktivitet i fiskeriafhængige lokalområder
 • Anbefaling 10: Håndtering af sæl og skarv
 • Anbefaling 11: Implementering af en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang
 • Anbefaling 12: Arealrelateret fiskeriregulering
 • Anbefaling 13: Reduktion af eksterne presfaktorer
 • Anbefaling 14: Støttepulje til energieffektivisering og grøn omstilling af eksisterende og nye fartøjer
 • Anbefaling 15: Demonstrationsprojekt: Fremtidens klimaneutrale fiskefartøj
 • Anbefaling 16: Nybyggede fartøjer forberedes til overgang til andre grønne drivmidler
 • Anbefaling 17: Fortsat forøgelse af CO2-afgiften efter 2030
 • Anbefaling 18: Anbefalinger om kystfiskerordningen
 • Anbefaling 19: Anbefalinger om trawlfri zone i Bælthavet