News

Danske fiskere står til at miste godt 200 mio. kr. på brislingefiskeriet

2019.4.12

Det er ikke, fordi der er langt mellem brislingerne i Nordsøen; tværtimod. Bestanden har det godt og er på et historisk højt niveau. Men alligevel har Det Internationale Havforskningsråd (ICES) i sin rådgivning offentliggjort i dag anbefalet en betydelig reduktion af brisling kvoten for 2019. Rådgivningen kommer på dette tidspunkt, så EU kan nå at få en kvote på plads til den kvotesæson for brisling, som starter den 1. juli 2019.

Følges rådgivningen, vil den indebære, at danske fiskere står til at miste godt 200 mio. kr. i tabte indtægter som følge af uudnyttede fiskerimuligheder, og ydermere mister fabrikkerne råvarer, som skaber eksportindtægter til Danmark.

Danske fiskere beklager rådgivningen. Bestanden har det godt. Der er ingen sammenhæng mellem ICES’ positive bestandsudvikling og så den kvote, som ICES anbefaler for fiskerisæsonen 2019/2020. For bestanden befinder sig langt over de kritiske referencepunkter, som biologerne arbejder med i deres modeller kvotefastsættelsen.

–    Det er ikke let at have tillid til den biologiske rådgivning eller at forstå den biologiske rådgivning, når ICES i en situation, med en positiv bestandsudvikling, alligevel anbefaler en reduktion af kvoten, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO, der peger på, at der faktisk er grundlag for en betydelig større kvote end den, ICES lægger op til.

Også i Danmarks Pelagisk PO er kritikken skarp.

–    Der er behov for at se nærmere på beregningsgrundlaget for rådgivningen. Der er plads til et betydeligt større fiskeri end ICES anbefaler uden at gå på kompromis med bæredygtigheden i fiskeriet, siger Fridi Magnusen, formand for Danmarks Pelagiske PO.

–       Fiskerierhvervet vurderer, at rådgivningen vil indebære et tab i størrelsesorden på godt 200 mio. kr. i den kommende kvotesæson som følge af uudnyttede fiskermulighederne, og det er ikke acceptabelt, siger Svend-Erik Andersen og Fridi Magnusen i fællesskab.

Brislingfangsterne landes i danske havne, og leveres til fiskemelsindustrien. Også her frygter man at tabet vil være til stor ugunst deres del af forretningen.

–       Rådgivningen giver store vanskeligheder for de virksomheder, der køber brisling, og som ubegrundet kommer til at mangle råvarer. Desværre er der stor risiko for, at denne rådgivning koster arbejdspladser i fiskermelsindustrien, udtaler Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark.

 

FAKTA:

  • Brisling (Sprattus sprattus), også kaldet skarpsild, er en op til 17 centimeter lang fisk i sildefamilien. Den er udbredt i farvandene omkring Danmark.
  • Fangster af brisling har i mange år været et vigtigt fiskeri i Danmark. Ikke mindst i Nordsøen, hvor Danmark har mere end 90 pct. af EU-kvoten.
  • Brislingen anvendes hovedsageligt til produktion af fiskemel og -olie, bl.a. til anvendelse i akvakultur.
  • Kvoterne for brisling fastlægges i modsætning til andre kvoter for en periode fra 1. juli til 30. juni
  • ICES anbefaler for 2019/2020 en TAC på 136.782 tons for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat – for 20118/19 var fangsten i overensstemmelse med rådgivningen en TAC på godt 190.000 tons.
Fiskemelsfabrikken 999 TripleNine Fish Protein A/S i Thyboøn. Brislingen (Sprattus sprattus), også kaldet skarpsild, er en op til 17 centimeter lang strålefinnet fisk i sildefamilien.