News

Ærgerlig ICES rådgivning for tobisfangster i 2022

2022.2.28

Det Internationale Havforskningsråd (ICES) offentliggjorde den 25/2-2022 sin rådgivning for fangst af tobis i fiskerisæsonen 2022. Rådgivningen findes op ICES-hjemmesiden under “Latest advice” – klik her  (klik derefter på “Sandeel”).

ICES rådgivningen for tobisfangster i 2022 er sammenfattet i nedenstående tabel:

Igen i år er ICES-rådgivningen skidt læsning for de danske fiskere, og ikke mindst for de danske fiskemelsfabrikker, der er helt afhængige af tobisfiskeriet.

Hvis den offentliggjorte rådgivning bliver fulgt af EU-Kommissionen, bliver det nemlig endnu en gang en tobissæson, hvor fiskerne ikke kommer i nærheden af at fiske det, som tobis-skrabetogtet gav forhåbninger om. Der var nemlig særdeles gode fangster af tobis-yngel under skrabetogtet i område 2r.

Område 1r:
Yngeltilgangen i 2022 er lille baseret på fangsterne af 0-årige tobis i det såkaldte tobis-skrabetogt udført af DTU Aqua i november-december 2021. ICES vurderer, at den naturlige dødelighed i bestanden er blevet større og kan skyldes flere prædatorer i havet – f.eks. flere sæler og makrel.

Område 2r:
Tobis-skrabetogtet viste stor yngeltilgang til bestanden i område 2r især i de nordlige områder. Den store tilgang af yngel burde give grundlag for en langt højere fangstrådgivning, men ICES har indført en såkaldt ”Power-model”, som nedskalerer yngeltilgangen. Power-modellen giver en ekstra forsigtighed i tillæg til den forsigtighed, som følger af anvendelsen af den såkaldte Fcap (loft på fiskeridødeligheden). Power-modellen er indført, fordi yngeltilgangen vurderet fra skrabetogtet tidligere har vist sig at blive overvurderet. Der er et akut behov for at evaluere de bestandsberegningsmodeller, ICES anvender, herunder Power-model og modellen for MSE og Fcap beregningen.

Område 3r:
Yngeltilgangen til bestanden i område 3r har været forholdsvis lille. Da der er tobis tilbage fra store årgange af tobis i 2019 0g 2020 giver det basis for en fangst på 85.559 tons i 2022. Den såkaldte Power-model bruges i både område 2r og 3r – se Inter-Benchmark rapporten 2020 klik her. Rapporten beskriver baggrunden for at bruge den såkaldte ”Power-model”.

Område 4:
Yngeltilgangen til bestanden i område 4 er forholdsvis dårlig, og gydebestanden er beregnet til at være lille (under Bpa). Der er imidlertid meget stor usikkerhed i bestandsberegningerne. Der var i 2021 en meget høj fiskeriindsats, men en lav fangst (CPUE). Der var bifangst af især makrel, hvorfor der blev anvendt et selektionspanel (en ekskluder) i trawlet til at undgå bifangster.

Kommentarer til ICES-rådgivningen:

MID finder, at det er afgørende, at der nu afsættes de fornødne ressourcer til at  få evalueret de anvendte tobis assessment-modeller, herunder ”power-model” og modellen for MSE dvs. Fcap beregningen. Denne evaluering og revision vil blive foretaget på den kommende “tobis-benchmark” som finder sted 14.-18. november 2022. Tobisbestanden er af meget stor økonomisk betydning for dansk fiskeri og forarbejdning og det må være en prioritet fra myndigheders og forskningsinstitutionerne side, at den biologiske rådgivning bygger på meget solide og gennemprøvede beregninger.

Det er et stort problem, at ICES gennemførte en såkaldt interbenhmark i 2020 og indførte den nu anvendte  ”power-model” under stort tidspres. Der er ikke siden fulgt op på at få tilrettet referencepunkter i modellen. “Power-modellen” har meget stor betydning for årets fangstrådgivning for område 2r, da den nedjusterer rekrutteringen af tobis kraftigt, og det store antal tobis i skrabene derfor ikke afspejles i rådgivningen. Powermodellen har reduceret fiskerimulighederne med omkring 80.000 tons i forhold til 2016, og det rammer hårdt ikke kun i fiskeriet, men også for fabrikkerne på land.