Høringssvar

MID har følgende bemærkninger: Udfas den uretfærdige mængdeafgift

2021.11.30

MID har netop sendt dette høringssvar til fødevarestyrelsen vedr. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr, til hvilken vi havde følgende bemærkning. 

Den danske fiskemelsbranche er i øjeblikket hårdt ramt af faldende råvaremængder som følge af Brexit og faldende fiskekvoter samt stærkt stigende råvare- og energipriser. Det medfører, at der er akut behov for at nedbringe omkostningerne, hvis industriens overlevelse skal sikres. For branchens vedkommende har dette blandt andet resulteret i lukning af fiskemelsfabrikken i Hanstholm.

Vi opfordrer til, at Fødevarestyrelsen i samme grad bidrager til at nedbringe omkostningerne for den danske fødevareindustri. Der må være grundlag for en mere omkostningseffektiv og hensigtsmæssig kontrol. Særligt opfordrer vi til et opgør med den urimelige mængdeafgift, der rammer skævt og stiller fiskemelsfabrikkerne dårligere end deres konkurrenter.

Marine Ingredients Denmark har gentagne gange gjort opmærksom på den uretfærdighed, der ligger i opkrævningen af mængdeafgiften, som er en direkte afgift på produktion og eksport, som for fiskemelsindustrien på ingen måde forholdsmæssigt svarer til den risiko og kontrolmæssige byrde, der er forbundet med industrien.

Det er vores opfattelse, at vores branche fortsat diskrimineres, i og med, at visse typer foder (-producenter) i Betalingsbekendtgørelsen helt er fritaget for betaling af mængdeafgift, desuagtet, at kontroludgifterne, som mængdeafgiften skal finansiere, tillige angår disse fodertyper og -virksomheder.