Tobisovervågning – tobislandinger i 2022

2022.5.3

Tobissæsonen startede i år den 18. april og vilkårene gældende for tobisfiskeriet i 2022 kan læses i Bilag 6 nr. 24 på Fiskeristyrelsens hjemmeside klik her.

ICES rådgivningen for fangst af tobis i hvert forvaltningsområde i 2022 kan læses og nedhentes fra ICES hjemmesiden klik her. ICES rådgivningen for tobis fangst var “nul” for område 1r og 4, men blev sat til 5.000 tons for at sikre fangstprøver fra bestanden (Tabel 1).

Fra et tobisskrabetogt udført af DTU Aqua i november-december 2021 blev det konstateret at tilgangen af yngel til tobisbestanden i områderne 1r og 4 var ringe, og den samlede danske tobis-kvote i 2022, i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, blev derfor kun på 83.123 tons. Dertil kommer forventede overførsler af ikke fiskede tobiskvoter fra 2021 til 2022, der udgør 492 tons i område 1r, 113 tons i område 2r, 1.028 tons i område 3r, 685 tons i område 4 og 10 tons i område 6 (Tabel 1).

Tabel 1. Tobiskvoter (tons) i 2022.

På figurerne herunder er landingerne i tobissæsonen 2022 sammenlignet med tidligere års tobislandinger. Tobislandingerne efter 5 ugers fiskeri (ugerne 16-20) er vist med rød streg.

I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstallene er officielle tal fra Fiskeristyrelsens database. Landingstallene for 2022 er foreløbige.

 

 

 

MSC-certificering til fiskerier i Østersøen

2020.7.1

Fiskeriet efter  sild og brisling i Østersøen har fået MSC-certifikatet fra den 1. juli 2020. Med MSC certifikatet er det dokumenteret, at sild- og brislingefiskeriet i Østersøen er bæredygtigt og foregår med minimal påvirkning af havmiljøet. Det fælles MSC certifikat er givet til fiskeriet fra Danmark, Sverige, Tyskland og Estland. Administrerende direktør for den svenske pelagiske producentorganisation, Anton Paulrud, tror på, at den nye certificering kan føre til en øget efterspørgsel på sild og brisling fra Østersøen. Da fiskene i Østersøen ofte har et højt indhold af dioxin, er kun en mindre del anvendeligt til direkte konsum. En stor del af fangsterne bruges i stedet i produktionen af fiskemel og fiskeolie. I produktionsprocessen renses for dioxin og andre forurenende stoffer. Den rensede fiskemel og fiskeolie anvendes til fiskefoder til opdrætsfisk og bliver derved til sunde fødevarer for befolkningerne omkring Østersøen.

Kilde: Marine Stewardship Council (MSC)

Nyt dansk studie: fisk styrker børns hjerner

2020.6.22

Et højt indtag af fed fisk kan have en positiv effekt på børns indlæring. Det viser resultaterne fra et nyt studie foretaget af Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Her kunne der ses en sammenhæng mellem et øget indtag af fed fisk og forbedret koncentrationsevne samt bedre løsning af komplekse opgaver. Jo mere fisk børnene i studiet spiste, desto bedre klarede de sig i de kognitive prøver. Forskerne bag studiet mener, at de positive effekter kan tilskrives det øgede indtag af omega-3-fedtsyrer fra fiskene.

Studiet fandt også frem til, at det øgede indtag af fisk reducerede børnenes psykosociale vanskeligheder med 16 % i forhold til testgruppen, der havde spist kylling i stedet. Denne observation var lavet af børnenes forældre, der også oplevede, at de fiskespisende børn bekymrede sig mindre. Selvom nogle af observationerne fra studiet er lavet på mere subjektiv baggrund, underbygger resultaterne tidligere forskning, der har vist, at et indtag af fisk og omega-3 fedtsyrer kan påvirke hjernen positivt. Den pointe understreger professor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, Lotte Lauritzen, der er en af hovedforfatterne på artiklen om studiet.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at danskerne spiser 350 g fisk om uden, hvoraf omkring 200 g skal være fed fisk. Både børn og voksne anbefales at spise fisk til aftensmad to gange om uden og yderligere flere gange om ugen til frokost.

 

Læs mere om studiet fra Københavns Universitet her.

Forum for Fremtidens Ingredienser

2020.5.25

Marine Ingredients Denmark deltager den 27. maj, når Forum for Fremtidens Ingredienser afholder deres første møde. I maj 2019 blev regeringens strategi for ingredienser fremlagt med det formål at sikre bedre vilkår for vækst i ingrediensindustrien. Strategien skal ligeledes understøtte industrien, så den kan levere bæredygtige og sundhedsfremmende løsninger. Et af initiativerne i strategien er netop at oprette et dialogforum for ingrediensbranchen, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på de unikke udfordringer, som branchen går i møde, samt på hvordan branchen kan bidrage med løsninger i forhold til bæredygtighed og sundhed. Derudover vil der blive etableret et ingrediensteam, der vil støtte op omkring den nye strategi, og en kortlægning af eksisterende viden om anvendelse af ingredienser vil blive igangsat.

De danske producenter af fiskemel og fiskeolie er store ingrediensproducenter med årligt 155.000 tons fiskemel og 48.000 tons fiskeolie. Fiskemel og fiskeolie er efterspurgte marine ingredienser som produceres dels af afskær af fisk samt fiskearter, der ellers ikke anvendes til direkte human konsum. Produkterne anvendes primært til fiskefoder og understøtter den hastigt voksende globale akvakultur.  Derved bidrager branchen til en bæredygtig cirkulær økonomi og er med til at kunne levere sunde fiskeprodukter til befolkningen.

 

Find hele regeringsstrategien for ingredienser her.

Stigning i industrifiskeriet

2020.5.18

Efter årets første fire måneder ses en fremgang i industrifiskeriet. Dette er en ekstra positiv udvikling lige nu, hvor coronavirussens indtræden har medført et fald i efterspørgslen og deraf faldende råvarepriser for konsumfiskeriet. I industrifiskeriet er landingsmængden derimod steget med næsten 10 pct og især tobisfiskeriet bidrager til denne stigning. Værdien af landingerne er tilsvarende vokset og fabrikkerne har i år opkøbt fisk fra de danske fiskere for 254,3 mio. kr. mod 233,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Vi er glade for den positive udvikling og håber, at det gode fiskeri fortsætter på denne måde.

 

Kilde: FiskeriTidende, lørdag den 16. maj 2020

Nye krav om prøvetagning i industrifiskeriet

2020.4.20

Fiskeristyrelsens nye prøvetagnings- og kontrolplaner ændrer kravene til opkøbere af industrifisk

En ny bekendtgørelse om registrering og kontrol af fisk trådte i kraft den 1. april 2020. De nye regler skal sikre, at Danmark fremadrettet lever op til EU-reglerne på områder, som Danmark ifølge EU-Kommissionen ikke tidligere har opfyldt.

 

For vejning af fisk, der landes usorteret til produktion af fiskemel og fiskeolie, har Fiskeristyrelsen udarbejdet en prøvetagnings-og kontrolplan, som opkøberne nu skal følge ved hver landing. Disse nye krav betyder helt praktisk, at fiskemelsfabrikkerne er blevet forpligtet til at udtage prøver og opgøre præcist hvilke fiskearter, der er i de pågældende prøver. Dette regnes derefter op på hele lasten og er grundlaget for afskrivningen af kvoter.

 

Det har længe været et lovkrav, at vejningen af en last i forbindelse med losning skal foretages af en certificeret inspektionsvirksomhed. Fabrikkerne har valgt at udlicitere den nye opgave med prøvetagning og artssortering til de certificerede inspektionsvirksomheder, som allerede varetager vejningen af lasten. Dette sikrer, at der holdes armslængde mellem køber og sælger og at der er objektivitet og fuld transparens.

 

Fabrikkerne efterlever selvfølgelig de nye krav, der nu stilles til dem, og har på baggrund af disse pr. den 15. april 2020 indført en opkrævning på 1,5 øre/kg for at dække udgifterne til artsbestemmelsen.

 

Den danske fiskemelsbranche arbejder for, at der bliver tilsvarende krav til opkøbere af usorterede landinger af industrifiskearter i EU og landene omkring Nordøst Atlanten, så de nye danske krav ikke kommer til at udgøre en konkurrenceforvridning for det danske fiskerierhverv og forarbejdningsindustri.